Tag: gospodarka nieruchomościami

Ustawa deweloperska

31 sierpnia 2011 r. Sejm RP przyjął ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, tzw. Ustawę deweloperską. Ustawa wejdzie w życie z dniem 29 kwietnia 2012 r. Projekt ustawy zakładał zwiększenie ochrony nabywców mieszkań jeszcze niewybudowanych, w przypadku kiedy firma deweloperska ogłasza swoje bankructwo. Głównym założeniem ustawy jest możliwość odzyskania pieniędzy przez Read more…

Wywłaszczanie nieruchomości – cel publiczny

Problematykę wywłaszczenia nieruchomości należy łączyć z art. 64 Konstytucji (tzw „święte prawo własności” – nikt nie może być pozbawiony prawa własności, chyba że przewidują to ustawy). Wywłaszczenie polega na pozbawieniu prawa własności (prawa użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych) albo na ograniczeniu takiego prawa. Ograniczenie prawa własności normują art. 124-126 ustawy gospodarce nieruchomościami (ugn) (tzw. szczególne tryby wywłaszczeń). Wywłaszczenie może Read more…

Status prawny wspólnoty mieszkaniowej

W momencie przekazania własności pierwszego samodzielnego lokalu w danej nieruchomości innej osobie niż właściciel całego budynku, powstaje wspólnota mieszkaniowa. Przynależą do niej zarówno właściciele poszczególnych lokali, jak i dotychczasowy właściciel całej nieruchomości. Dotychczasowy właściciel pozostaje we wspólnocie do momentu wyprzedania ostatniego lokalu. Powstanie wspólnoty następuje z mocy prawa, dlatego też nie można temu zapobiec. Zgodnie Read more…

Opłata za trwały zarząd

Zasadą jest, że trwały zarządca ponosi z tego tytułu opłatę roczną. Wysokość tej opłaty jest wypadkową wartości nieruchomości oraz celu, na który nieruchomość jest wykorzystywana. Różnice w opłatach pomiędzy użytkowaniem wieczystym i trwałym zarządem: – trwały zarządca nie ponosi pierwszej opłaty, – stawka procentowa opłaty za trwały zarząd jest niższa (maksymalnie 1%), – opłata za trwały zarząd ustalana Read more…

Aktualizacja opłaty i uiszczanie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Aktualizacja opłaty Bardzo często Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego w celu aktualizacji opłaty wyceniają całe obszary miejskie (np. w obrębie ul. x i ul. y grunty są warte 150 zł/m2). Takie wyceny nie są do końca trafne. Orzecznictwo Samorządowych Kolegiów Odwoławczych opiera się na wyraźnej tezie, że weryfikacja opłaty powinna być oparta o indywidualną wycenę Read more…

Wynajem zgody z prawem

Podejmując decyzję o wynajmie mieszkania należy najpierw zapoznać się z przepisami prawnymi związanymi z tą kwestią. Może to pozwolić  na uniknięcie problemów związanych z niefrasobliwymi lokatorami. Podstawą wynajmu mieszkania jest zawarcie umowy najmu. Umowa najmu jest regulowana przez przepisy Kodeksu cywilnego art. 659-692 jak i ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw Read more…

Prawa i obowiązki właściciela lokalu.

Art. 46. § 1 Kodeksu cywilnego stanowi iż: Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własność. Lokal, z kolei, to wydzielona część określonego budynku, przeznaczona zazwyczaj na cele mieszkaniowe. Wszelkie zagadnienia Read more…

Gospodarka nieruchomościami

Zasady gospodarki nieruchomościami określone są przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 741 i z 1988 r. nr 106, poz. 668), która zastąpiła ustawę z 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniami nieruchomości. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczą: gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek Read more…