Tag: kontrola

Kontrola Inspekcji Pracy (II)

Kontrolę przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w innych miejscach wykonywania jego zadań lub przechowywania dokumentów finansowych i kadrowych. Poszczególne czynności kontrolne mogą być wykonywane także w siedzibie jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektor zgłasza swoją obecność podmiotowi kontrolowanemu, chyba że zgłoszenie to mogłoby mieć wpływ na wynik kontroli. Inspektor nie podlega rewizji osobistej Read more…

Kontrola Inspekcji pracy (I)

ZADANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY  Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych; kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności Read more…

Kontrola podatkowa a prawa podatnika

 Kontroli podatkowej może podlegać każdy z podatników. Problematyka ta została głównie uregulowana w ustawie z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa. Co do zasady organem kontrolującym jest organ podatkowy I instancji stosownie do swojej właściwości. Do najważniejszych tego typu organów należą: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz, starosta albo marszałek województwa. Kontrole podatkowe zawsze Read more…