Tag: kuratela

Kuratela a probacja.

Często mylone są pojęcia kurateli i probacji. Są to dwa różne pojęcia; łączy je jedynie obszar zainteresowań (ustanowienie opieki, pomoc) oraz spajająca jest osoba kuratora, który zazwyczaj występuje zarówno przy kurateli jak i przy probacji. Kuratela jest to prawnie ustanowiona forma opieki, natomiast probacja jest nazwą dla określenia instytucji służących do resocjalizacji i prewencji kryminalnej. Read more…

Co to jest kuratela i jakie pełni funkcje

Kuratela jest to instytucja zbliżona do opieki. Jest to ustanawiana sądownie forma ochrony osób bądź praw majątkowych osób, które nie mogą same prowadzić swoich spraw. Kuratelę sprawuje kurator ustanowiony przez sąd. Kurator może wystąpić o stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Zasadniczo jest pokrywane z majątku osoby, dla której kurator został ustanowiony. Jeżeli natomiast osoba ta Read more…

Instytucja kurateli – ogólnie

Trochę podobna jest do opieki, ale ma inny charakter – stosuje się odpowiednio przepisy o opiece. Ustanawia się ja w sytuacjach w ustawie przewidzianych. Różnice między opieką a kuratelą: – ustanawia ją nie sąd, a często inny organ – może być ustanowiona na wniosek – zazwyczaj przysługuje za to wynagrodzenie – chyba że nikły nakład pracy, a  Read more…

Kuratela sądowa

Kuratela to inaczej instytucja zbliżona do opieki. Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu w środowisku osób, których dotyczy postępowanie sądowe, a także na terenie zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych. Kuratela spełnia również Read more…