Tag: oświadczenia woli

Wady oświadczenia woli

Zgodnie z kodeksem cywilnym oświadczeniem woli nazywamy takie zachowanie się osoby, które w sposób dostateczny ujawnia wolę dokonania czynności prawnej. Wady oświadczenia woli rozumiane są jako pewne okoliczności lub stany wiedzy, czy psychiki człowieka, które wpływają na podejmowanie czynności prawnych. Wyrażają się w akcie woli lub jego uzewnętrznieniu. W polskim prawie cywilnym wyróżnia się następujące Read more…