Tag: podatek VAT

Rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych

Od 1 stycznia 2011 roku obowiązuje rozporządzenie w związku ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą Rady UE 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 roku, w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania. Ma to na celu uproszczenie obrotu fakturami elektronicznymi, tak aby były traktowane tak samo jak faktury papierowe. Rozporządzenie normuje Read more…

Umowa leasing

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie, i oddać tę rzecz korzystającemu do używania, albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie, lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

TAX FREE – zwrot podatku VAT podróżnym

Wybierając się w podróż za granicę, przy zakupie pewnych produktów możemy liczyć na zwrot podatku VAT. Jest to tzw. usługa TAX FREE czyli  możliwość zwrotu VAT osobom fizycznym, zwanymi podróżnymi, które nie posiadają miejsca stałego zamieszkania na terytorium UE.  Zwrot podatku VAT podróżnym spoza UE może być dokonany przez sprzedawców towarów lub odrębnych pośredników prowadzących Read more…

Towar w rozumieniu ustawy o VAT

Towar jest rzeczą ruchomą, ale towarem są również wszelkie postacie energii i grunt, który na gruncie poprzedniej ustawy nie był w ogóle objęty podatkiem VAT. Towary muszą być przedmiotem obrotu, gdyż ustawy nie stosuje się czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Definicja w słowniczku ustawy jest następująca: 6)  towarach – rozumie się Read more…

Stosunek VAT do dyrektyw

Obecna ustawa VAT była już dwu/trzykrotnie poważnie nowelizowana, ale dalej nie odpowiada swoja treścią wymaganiom dyrektywy. Urzędy skarbowe i urzędy celne wszystkich instancji stosują się ściśle do treści ustawy, ale sądy administracyjne już uwzględniają postanowienia dyrektyw i orzecznictwo ETS, względnie zwracają się do ETS z pytaniem prejudycjalnym. Dlatego te ustawy są takie fajne i można Read more…

Podatek VAT a prawo Unii Europejskiej

Podatek od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy to podatki, które podlegają kontroli Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, czyli zatem jest instytucja zewnętrzna, która patrzy naszemu fiskusowi na ręce. Zarówno jedna, jak i druga ustawa są implementacją dyrektyw Unii Europejskiej (UE). W Unii mamy prawo pierwotne, czyli traktaty, teraz lizboński oraz prawo wtórne, stanowione przez organy UE: Rada Read more…

Dotacje i subwencje – które zwiększają obrót, a które nie?

Zgodnie z generalną zasadą podstawą opodatkowania w VAT jest obrót – a zatem kwota należna z tytułu sprzedaży netto. W pewnych przypadkach obrót może zostać zwiększony o otrzymane przez podatnika dotacje i subwencje. Jakich sytuacji to dotyczy? Dotacje i subwencje otrzymane przez podatnika mogą być wliczane do podstawy opodatkowania dostarczonych towarów lub wykonanych usług tylko Read more…

Podatek VAT

Podatek od towarów i usług (VAT od ang. – Value Added Tax – podatek od wartości dodanej; W Polsce został wprowadzony przez ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Jednak konieczność harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE zmusiła polskiego ustawodawcę do uregulowania tej kwestii Read more…

Opodatkownie sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną

W sytuacji, gdy sprzedaży gruntu dokonuje osoba fizyczna, sposób opodatkowania uzależniony jest od okoliczności czy sprzedaż następuje w ramach prowadzonej przez tą osobę działalności gospodarczej. Dla oceny czy sprzedaż następuje w ramach czy też poza działalnością, decydujący jest cel nabycia nieruchomości. Aby sprzedaż nieruchomości potraktowana była, jako przychód z działalności gospodarczej, o której mowa w Read more…

Nowe zasady odliczania VAT od paliwa i nowych samochodów

W grudniu 2008 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie polskiej spółki Magoora dotyczący prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodów i paliwa do tych samochodów. ETS uznal, że przepisy polskiej ustawy o VAT dotyczace ograniczeń w odliczeniach naruszają prawo wspólnotowe. polscy podatnicy przyjeli ten wyrok z ogromnym zainteresowaniem licząc na znaczne korzyści Read more…