Tag: podatek

Podatek tonażowy

Ustawa o podatku tonażowym jest aktem prawnym regulującym sposób opodatkowania dochodów (przychodów) osiąga­nych przez wąski krąg podatników tj. armatorów eksploa­tujących statki handlowe w żegludze międzynarodowej, z wykorzystaniem statków o pojemności brutto powyżej 100 GT każdy, w zakresie: 1) transportu ładunków lub pasażerów, 2) holowania pełnomorskiego, pod warunkiem, że co najmniej 50% przychodów Z działalności faktycznie Read more…

Kontrola podatkowa a prawa podatnika

 Kontroli podatkowej może podlegać każdy z podatników. Problematyka ta została głównie uregulowana w ustawie z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa. Co do zasady organem kontrolującym jest organ podatkowy I instancji stosownie do swojej właściwości. Do najważniejszych tego typu organów należą: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz, starosta albo marszałek województwa. Kontrole podatkowe zawsze Read more…