Tag: postępowanie administracyjne

Nowe prawo pocztowe

Najważniejszą zmianą w prawie wchodzącą w życie z nowym rokiem (1 stycznia 2013 r.) jest prawdopodobnie nowa ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz.U. 2012, poz. 1529). Według jego zapisów Poczta Polska nie będzie miała już monopolu na listy do 50 g, a za trzy lata zostanie ogłoszony przetarg na nowego usługodawcę Read more…

Należności dla świadków, stron i innych uczestników postępowania ujednolicone we wszystkich postępowaniach

Od 5 listopada 2012 r. obowiązuje zmiana ustawy Kodeks Postępowania Karnego i niektórych innych ustaw z dnia 31 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1101). Zmiana wprowadza kompleksowe uregulowanie zwrotu wszelkich kosztów stawiennictwa świadków i innych osób wzywanych w toku postępowań. Ujednolica zasady zwrotu świadkowi kosztów podróży i innych należności, niezależnie od tego, w jakim Read more…

Właściwość w postępowaniu administracyjnym

Art. 19 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) stanowi, że organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Poza właściwością rzeczową i miejscową właściwość instancyjna też musi być przestrzegana. Właściwość instancyjna niestety często nie jest przestrzegana przez organy. Jest problem, który jest nie do rozwiązania na gruncie obecnego prawa, chyba że przez instytucję czynności Read more…

Postępowanie administracyjne ogólne i organ administracji publicznej

Postępowanie administracyjne ogólne Jest ono zdefiniowane w art. 1 pkt 1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA). Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, 2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy Read more…

Od teraz w urzędach metryka sprawy

7 marca 2012 r. zaczęła obowiązywać po 6-miesięcznym „vacatio legis” zmiana ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz ustawy Ordynacja Podatkowa z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 186, poz. 1100), która wprowadza obowiązek zakładania w aktach sprawy administracyjnej oraz sprawy podatkowej tzw. metryki sprawy w formie pisemnej lub elektronicznej. Metryka sprawy obejmuje wskazanie wszystkich Read more…

Zakres stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA)

Zakres stosowania KPA to często duży problem, gdyż KPA to akt dość stary, pochodzi z 1960 r. i był wielokrotnie nowelizowany. Mamy do czynienia z aktem dobrym, dlatego on tak długo obowiązuje. Pewnym standardem dla postępowania administracyjnego, choć nie obowiązuje jest Europejski Kodeks Dobrych Praktyk Administracji przyjęty w 2001 r. Nasz KPA spełnia wszystkie standardy Read more…

Postępowanie egzekucyjne przeprowadzane przez ZUS

Wszelkie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( w tym kary za niepłacenie w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, itp.) podlegają przymusowemu uiszczeniu. Dlatego zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należności z tytułu składek, odsetek za zwłokę, kosztów egzekucyjnych, opłaty dodatkowej oraz opłaty prolongacyjnej podlegają postępowaniu egzekucyjnemu w administracji lub Read more…

Urzędnik pod kontrolą

Z dniem 7 marca 2012 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z wprowadzonymi w niej zmianami każda sprawa administracyjna i podatkowa będzie miała metrykę. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji określiło wzory metryk i sposoby ich prowadzenia. Metryka będzie prowadzona w formie pisemnej (papierowej) lub elektronicznej (informatycznej). Związane to będzie z systemem jaki dany Read more…

Sprzedaż hurtowa alkoholu i zezwolenie na sprzedaż alkoholu podczas imprezy organizowanej na wolnym powietrzu

Jeśli sprzedajemy alkohol hurtowo musimy mieć na względzie inne zasady, niż obowiązujące podczas sprzedaży detalicznej. Ustawa sprzedaż hurtową definiuje jako zakup napojów alkoholowych w celu dalszej odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia. Aby uzyskać zezwolenie, należy wypełnić urzędowy formularz. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziemy w rozporządzeniu ministra gospodarki ws. rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku Read more…

Koncesja na alkohol, czyli zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Tak naprawdę, aby móc sprzedawać alkohol nie potrzebujemy koncesji, gdyż koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 1. poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, 2. wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o Read more…