Tag: postępowanie karne

Nowe prawo pocztowe

Najważniejszą zmianą w prawie wchodzącą w życie z nowym rokiem (1 stycznia 2013 r.) jest prawdopodobnie nowa ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz.U. 2012, poz. 1529). Według jego zapisów Poczta Polska nie będzie miała już monopolu na listy do 50 g, a za trzy lata zostanie ogłoszony przetarg na nowego usługodawcę Read more…

Przepis KPK w zakresie tajemnicy statystycznej przestał obowiązywać

Od dnia 28 grudnia 2012 r. stracił moc przepis art. 180 § 1 Kodeksu Postępowania Karnego w zakresie, w jakim dotyczy zwolnienia od obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej. Jest to konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 279, poz. 1645). Trybunał w powyższym wyroku orzekł o utracie mocy obowiązującej tego Read more…

Przesłanki muszą być określone

Z dniem 21 grudnia 2012 r. zaczął obowiązywać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 grudnia 2012 r., sygn. akt K 37/11 (Dz.U. 2012, poz. 1447). Trybunał uznał, że art. 245 § 1 Kodeks postępowania karnego przez to, że nie wskazuje przesłanki, której zaistnienie uprawnia zatrzymującego do obecności przy rozmowie zatrzymanego z adwokatem, jest niezgodny z art. Read more…

Kontrola korespondencji prokuratora z obrońcą musi mieć podstawy

18 grudnia 2012 r. to data wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2012 r., sygn. akt K 25/11 (Dz.U. 2012, poz. 1426), w którym Trybunał orzekł, że art. 73 § 3 Kodeksu postępowania karnego przez to, że nie wskazuje przesłanek, których zaistnienie uprawniałoby prokuratora do zastrzeżenia kontroli korespondencji podejrzanego z obrońcą, Read more…

Dwa nowe rozdziały obowiązują w Kodeksie Postępowania Karnego

Z dniem 1 grudnia 2012 r. weszła w życie część przepisów zmiany ustawy Kodeks Postępowania Karnego z 31 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1091). To nowe rozdziały 65c i 65d, które umożliwiają polskim organom karnym wystąpienie do organów innych państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie orzeczonego środka zapobiegawczego oraz gwarantują organom karnym innych państw Read more…

Przedłużenie tymczasowego aresztowania musi być oparte na jakieś podstawie

Od 28 listopada 2012 r. obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2012 r., sygn. akt SK 3/12 (Dz.U. 2012, poz. 1327), w którym Trybunał orzekł, iż art. 263 § 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim nie określa jednoznacznie przesłanek przedłużenia tymczasowego aresztowania po wydaniu Read more…

Jest dyrektywa w sprawie praw ofiar

15 listopada 2012 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW (Dz.UrzUEL.2012.315.57). Celem dyrektywy jest głównie zapewnienie, by ofiary przestępstwa otrzymały odpowiednie informacje, wsparcie i ochronę oraz by mogły Read more…

Należności dla świadków, stron i innych uczestników postępowania ujednolicone we wszystkich postępowaniach

Od 5 listopada 2012 r. obowiązuje zmiana ustawy Kodeks Postępowania Karnego i niektórych innych ustaw z dnia 31 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1101). Zmiana wprowadza kompleksowe uregulowanie zwrotu wszelkich kosztów stawiennictwa świadków i innych osób wzywanych w toku postępowań. Ujednolica zasady zwrotu świadkowi kosztów podróży i innych należności, niezależnie od tego, w jakim Read more…

Nowelizacja KPK w zakresie obowiązków informacyjnych w Unii Europejskiej

Od 17 października 2012 r. obowiązuje część nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego z dnia 31 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1091). Dodano do KPK art. 592a – 592f.  Nowelizacja stanowi m.in. o tym, że na polskie sądy karne i prokuratorów nałożono obowiązek udzielenia organom karnym innych państw członkowskich Unii Europejskiej w określonym przez nie terminie, Read more…

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego i kolejne przepisy niezgodne z Konstytucją

9 października 2012 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r., sygn. akt U 1/12 (Dz.U. 2012, poz. 1114), w którym Trybunał orzekł, że § 65, § 66, § 70-74, § 90, § 91 i § 93-95 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17.10.2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla Read more…