Tag: postępowanie sądowoadministracyjne

Nowe prawo pocztowe

Najważniejszą zmianą w prawie wchodzącą w życie z nowym rokiem (1 stycznia 2013 r.) jest prawdopodobnie nowa ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz.U. 2012, poz. 1529). Według jego zapisów Poczta Polska nie będzie miała już monopolu na listy do 50 g, a za trzy lata zostanie ogłoszony przetarg na nowego usługodawcę Read more…

Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego

Postępowanie sądowoadministracyjne to postępowanie przed sądami administracyjnymi, którego przedmiotem jest sprawa sądowoadministracyjna, więc jest to postępowanie w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach, do których stosuje się przepisy ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z mocy przepisów szczególnych. Przedmiotem postępowania sądowoadministracyjnego jest sprawa sądowoadministracyjna, czyli sprawa z zakresu kontroli (to Read more…

Podstawy prawne i historia postępowania sądowoadministracyjnego w Polsce

Podstawy prawne 1. Konstytucja RP: art. 176 ust. 1, art. 184, art. 236 ust. 2: Art. 176  1. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. Art. 184.  Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu Read more…

Akty prawa miejscowego jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego

W ustawie nie ma dookreślenia podmiotowego jak i przedmiotowego aktów prawa miejscowego, nie ma więc znaczenia czy to akty organów jednostek samorządu terytorialnego czy terenowych organów administracji rządowej zespolonej jak i niezespolonej. Od strony podmiotowej to nawiązanie do art. 94 Konstytucji, który też posługuje się ogólnym pojęciem organów samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej. W zakresie Read more…

Skargi na akty generalne w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Na wstępie wskazać należy na wątpliwości co do wymienionej kategorii: do aktu nadzoru jako przedmiotu skargi do sądu – czy to rzeczywiście akt generalny czy może indywidualny? Akt ten w zasadzie łączy obie cechy. Jest rozstrzygnięciem, ze względu na przedmiot indywidualnym, ponieważ dotyczy konkretnej postaci aktu nadzoru, np. konkretnego rozstrzygnięcia nadzorczego. Jednakże sam akt nadzoru Read more…

Pisemne interpretacje w sprawach podatkowych jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego

Przedmiotem skargi do sądu administracyjnego są od 1 lipca 2007 r. pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnej sprawie (art. 3 § 2 pkt 4a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Trudny do zdefiniowania jest charakter takich interpretacji, nie jest to bowiem akt władczy, ponieważ podatnik nie musi się zastosować do takiej interpretacji, Read more…

Inne akty lub czynności jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego

W 1995 r. dodano w art. 16 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym przepis, którego celem było rozszerzenie kontroli administracyjnej na inne akty, inne czynności niż decyzje administracyjne i postanowienia, a które są aktami i czynnościami z zakresu administracji publicznej. Pojawiają się bowiem takie zachowania, które nie są decyzjami i postanowieniami, a które mają wpływ na Read more…