Tag: pozwolenie na budowę

Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

Budynek gospodarczy to budynek nie spełniający funkcji mieszkalnej, przeznaczony zazwyczaj do przechowywanie żywności, sprzętu gospodarczego lub spełniający jeszcze inne funkcje. Legalna definicja budynku gospodarczego przedstawia go jako budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub rekreacji indywidualnej, a także ich Read more…

Odstępstwa od warunków techniczno- budowlanych przy usytuowaniu budynku

Obecne prawo pozwala na pewne odstępstwa od warunków techniczno- budowlanych przy usytuowaniu budynku. Problematykę zgodnego z przepisami usytuowania budynku zawiera § 12  ( jeżeli z przepisów § 13, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania)  rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać Read more…

Wymagania dotyczące projektu budowlanego

Projekt budowlany stanowi jeden z wymaganych prawem dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę. Treść projektu zatwierdzana jest przez nadzór architektoniczno-budowlany, a sporządzanie projektu powierza się osobie mającej właściwe uprawnienia budowlane. Projekt taki powinien składać się zarówno z części opisowej jak i rysunkowej.  Sporządza się go w 4 egzemplarzach, składając po jednym Read more…