Tag: Praca

Zwolnienia od pracy przysługujące pracownikowi

W życiu codziennym zdarzają się sytuacje, których nie sposób przewidzieć, dlatego ustawodawca wprowadził szereg uregulowań zmierzających do obowiązkowego udzielenia pracownikowi zwolnienia od pracy w szczególnych przypadkach. Problematykę tą reguluje kodeks pracy , a także rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 marca 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom Read more…

Kontrola Inspekcji Pracy (II)

Kontrolę przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w innych miejscach wykonywania jego zadań lub przechowywania dokumentów finansowych i kadrowych. Poszczególne czynności kontrolne mogą być wykonywane także w siedzibie jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektor zgłasza swoją obecność podmiotowi kontrolowanemu, chyba że zgłoszenie to mogłoby mieć wpływ na wynik kontroli. Inspektor nie podlega rewizji osobistej Read more…

Zaległy urlop wypoczynkowy wykorzystasz do 30 września

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące problematykę zaległych urlopów pracowniczych. Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 września 2011r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców ( DzU. nr 232, poz. 1378), zmienia się tym samym art. 168 kodeksu pracy. Wprowadzają one zmiany w zakresie terminu, do którego Read more…

Urlop na żądanie

W ustawodawstwie Polskim odnajdujemy prawo do urlopu na żądanie. Każda pracująca osoba ma prawo by cztery razy w roku kalendarzowym skorzystać z takiego urlopu. Istnieje wiele różnic między zwykłym urlopem wypoczynkowym, a urlopem na żądanie. Ostatni z wymienionych przysługuje każdemu pracownikowi, który nie wykorzystał jeszcze limitu urlopu wypoczynkowego. Dzieje się tak dlatego, że urlop na  Read more…