Tag: prawo administracyjne

Złagodzono obowiązek meldunkowy i znowu przesunięto w czasie datę wejścia w życie ustaw

31 grudnia 2012 r. to data wejścia w życie zmiany ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1407). Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw przesuwa terminy wejścia w życie dwóch ustaw: o dowodach osobistych – z Read more…

Dłuższy termin dla jednostek samorządu terytorialnego

Od 31 grudnia 2012 r. obowiązuje zmiana ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1519). Celem zmiany jest przedłużenie terminu przewidzianego przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na dostosowanie organizacji, zasad, i warunków funkcjonowania placówek wsparcia dziennego, do warunków wymaganych przez w/w Read more…

Termin spłaty kredytu wydłużony do 31 grudnia 2017 r.

Z dniem 29 grudnia 2012 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych z dnia 9 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1413). Zawiera rozwiązania służące udzieleniu pomocy państwa w spłacie długoterminowych kredytów zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do dnia 31 maja Read more…

Kolejne zmiany w ustawie o rehabilitacji i zatrudnianiu niepełnosprawnych

1 grudnia 2012 r. również zaczęły obowiązywać niektóre przepisy zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 986). Nowelizacja wskazuje przypadki, w których nie przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Są to teraz niewłaściwa forma przekazu wynagrodzenia niepełnosprawnemu Read more…

Zróżnicowanie prawa do rekompensaty niezgodne z Konstytucją

Od 30 października 2012 r. obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2012 r., sygn. akt SK 11/12 (Dz.U. 2012, poz. 1195), w którym Trybunał uznał, że art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr Read more…

Zmiany w innych ustawach wchodzące w życie 1 października 2012 r.

1 października 2012 r. weszły także zmiany w ustawach, których to znaczna część treści ustaw nowelizujących te ustawy weszła w życie wcześniej m.in. zmiany te objęły Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej. I tak w ustawie o muzeach (zmiana wprowadzona zmianą ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych Read more…

Zmiany w ochronie przyrody

Również od 1 października 2012 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 985). Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do unijnych dyrektyw tzw. ptasiej oraz siedliskowej. Przyjęte zmiany wprowadzają m.in. nowe procedury wydawania decyzji dotyczące odstępstw od zakazów w stosunku do gatunków chronionych. Generalny Read more…