Tag: prawo budowlane

Pojedyncze przepisy wchodzące w życie 1 lipca 2012 r.

Od 1 lipca 2012 r. obowiązuje art. 63 pkt 13 ustawy refundacyjnej (Dz.U.2011, Nr 122, poz. 696 z późn. zmianami) uchylający art. 34 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowiący o tym, że zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie recepty wystawionej przez Read more…

Szybsze oddawanie dróg publicznych na Euro

Od dnia 19 maja 2012 r. obowiązuje zmiana ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 30 marca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 549). Ustawa zmienia art. 32 tej ustawy oraz wprowadza art. 32a wprowadzając rozwiązania przyspieszające proces oddawania do użytkowania dróg publicznych w celu zapewnienia tzw. przejezdności niektórych Read more…

Pozwolenie na budowę a zgłoszenie budowy.

W polskim prawie budowlanym zasadą jest, że roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Od tej zasady istnieją wyjątki – na budowę niektórych obiektów wymagane jest zgłoszenie, a niektóre inwestycje nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące znacząco Read more…

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane jest uregulowana głównie przepisami kodeksu cywilnego od art.  647 i następne. Jednak w odniesieniu do pewnych kwestii stosuje się odpowiednio regulacje umowy  o dzieło ( np. skutki opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawce robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi Read more…

Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

Budynek gospodarczy to budynek nie spełniający funkcji mieszkalnej, przeznaczony zazwyczaj do przechowywanie żywności, sprzętu gospodarczego lub spełniający jeszcze inne funkcje. Legalna definicja budynku gospodarczego przedstawia go jako budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub rekreacji indywidualnej, a także ich Read more…

Odstępstwa od warunków techniczno- budowlanych przy usytuowaniu budynku

Obecne prawo pozwala na pewne odstępstwa od warunków techniczno- budowlanych przy usytuowaniu budynku. Problematykę zgodnego z przepisami usytuowania budynku zawiera § 12  ( jeżeli z przepisów § 13, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania)  rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać Read more…

Wymagania dotyczące projektu budowlanego

Projekt budowlany stanowi jeden z wymaganych prawem dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę. Treść projektu zatwierdzana jest przez nadzór architektoniczno-budowlany, a sporządzanie projektu powierza się osobie mającej właściwe uprawnienia budowlane. Projekt taki powinien składać się zarówno z części opisowej jak i rysunkowej.  Sporządza się go w 4 egzemplarzach, składając po jednym Read more…

Charakter umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Wykonywanie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami poddane zostało przede wszystkim regulacji w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (ugn). Pośrednictwo polega na zawodowym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do Read more…

Kara za samowolę budowlaną

W obowiązujących aktach prawnych nie odnajdziemy terminu: „samowola budowlana”. Jednak w potocznym języku to właśnie ten termin określa budynki wybudowane w jakimś stopniu nielegalnie. Czy wszystko, co budujemy wymaga zgłoszenia? Aby uzyskać odpowiedź na owe pytanie należy zerknąć do Ustawy o Prawie Budowlanym, gdzie w artykule 29 znajdziemy listę budowli i robót budowlanych, które nie Read more…