Tag: Prawo karne

Inne niewielkie zmiany w prawie wchodzące w życie 31 grudnia 2012 r.

31 grudnia 2012 r. weszły w życie zmiany w ustawie Kodeks Morski nowelizacją ustawy – Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z 31 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1069) oraz w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym oraz w ustawie o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z dnia Read more…

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego i kolejne przepisy niezgodne z Konstytucją

9 października 2012 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r., sygn. akt U 1/12 (Dz.U. 2012, poz. 1114), w którym Trybunał orzekł, że § 65, § 66, § 70-74, § 90, § 91 i § 93-95 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17.10.2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla Read more…

Skazani z dozorem elektronicznym będą mogli skończyć karę wcześniej

Od 5 lipca 2012 r. zaczęła obowiązywać zmiana ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. 2012, poz. 692). Nowelizacja wprowadza możliwość przedterminowego zwolnienia wobec osoby odbywającej karę w tym systemie. Obecnie do takich skazanych nie mają zastosowania przepisy Kodeksu karnego o warunkowym zwolnieniu. Dlatego wielu skazanych wolało do Read more…

Już nie będzie podwójnego karania

Także 31 maja 2012 r. zaczęła obowiązywać zmiana ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 10 maja 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 611). Główną zmianą jest to, że płatnicy składek jako osoby fizyczne nie będą karani za ich nieopłacanie opłatą dodatkową przez ZUS i jednocześnie karą na podstawie Kodeksu Karnego. Jest Read more…

Związek przyczynowy w prawie karnym; umyślność i nieumyślność

Związek przyczynowy jest w praktyce sądowej odczytywany jako zgodny z teorią warunku „sine qua non” (bez którego nie) czy też równowartości przyczyn. W odniesieniu do przestępstw materialnych, skutkowych, gdzie przesłanką jest wystąpienie skutku, kolejnym warunkiem odpowiedzialności karnej jest wykazanie związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem, a tym, co się stało, czyli że jest to konsekwencja tego zachowania. Read more…

Odpowiedzialność karna za zaniechanie

Przez „czyn” rozumieć się nie tylko działanie, ale także zaniechanie. Czasami jest tak, że ustawodawca opisuje pewien typ przestępstwa czy wykroczenia jako taki, że to właśnie zaniechanie, zaniedbanie, niezrobienie czegoś  rodzi odpowiedzialność karną. Przykładem jest przestępstwo nieudzielenia pomocy z art. 162 Kodeksu Karnego (KK): § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem Read more…

Istotne zmiany w Krajowym Rejestrze Karnym

Dzisiaj, tj. 26 kwietnia 2012 r. weszła w życie większość przepisów obszernej nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z 16 września 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 240, poz. 1432). Zakres zawiadomień o zmianach ewidencyjnych przekazywanych do KRK ma zostać zwiększony o informacje dotyczące rozpoczęcia, zakończenia oraz miejsca wykonywania zastępczej kary pozbawienia wolności. Ponadto uzupełniony zostaje Read more…

Stopień winy

W procesie karnym można wykazywać, dowodzić, że z uwagi na szczególną sytuację motywacyjną sprawca winy nie ponosi. Jako przykład można tu podać odpowiedzialność karną młodego cygana za to, że podjął współżycie seksualne z cyganką, która nie ukończyła 15 roku życia. Obecnie w kodeksie karnym takie zachowanie opisane jest jako przestępstwo: nie można podejmować czynności seksualnych  Read more…

Kary a środki karne

Obowiązująca ustawa Kodeks Karny w art. 32 zawiera katalog kar, które w Kodeksach Karnych z lat 1932 i 1969 były nazywane „karami zasadniczymi” w odróżnieniu od kar, które nazywano „karami dodatkowymi” przemianowanymi obecnie na „środki karne”. Artykuł ten zawiera enumeratywne wyliczenie obowiązujących kar, stanowiąc: „Karami są: 1) grzywna, 2) ograniczenie wolności, 3) pozbawienie wolności, 4) Read more…

Dochodzenie a śledztwo

Dochodzenie i śledztwo są czynnościami, które przeprowadza się w ramach postępowania przygotowawczego. Ich celem jest ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo. Ponadto pomocne są w zebraniu danych dotyczących przestępstwa, wyjaśnieniu okoliczności sprzyjających popełnieniu czynu, w wykryciu sprawcy i określeniu rozmiarów szkody. Śledztwo wszczyna się na mocy postanowienia o wszczęciu śledztwa Read more…