Tag: prawo konstytucyjne

Zmiana przepisów o zgromadzeniach

9 listopada 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o zgromadzeniach z dnia 14 września 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1115). Głównym celem nowelizacji jest przeciwdziałanie wykorzystywaniu zgromadzeń publicznych do zachowań niezgodnych z prawem. Zmiany obejmują m.in. wprowadzenie zakazu organizowania dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie, jeżeli nie jest możliwe Read more…

Odsetki podatkowe w dół

Od 8 listopada 2012 r. zaczęło obowiązywać obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. 2012, poz. 846), który to akt obniżył stawkę od odsetek od zaległości podatkowych na 14 % kwoty zaległości w stosunku Read more…

Zróżnicowanie prawa do rekompensaty niezgodne z Konstytucją

Od 30 października 2012 r. obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2012 r., sygn. akt SK 11/12 (Dz.U. 2012, poz. 1195), w którym Trybunał uznał, że art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr Read more…

Nowe prawa dla osób przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu

Od 27 lipca 2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPC), sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r. (Dz.U. 2012, poz. 802). Porozumienie przyznaje stronom uczestniczącym w postępowaniu przed Trybunałem immunitet procesowy w zakresie składanych oświadczeń Read more…

Nowe zasady postępowania kontrolnego w NIK

2 czerwca 2012 r. weszła w życie część przepisów noweli ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz.U. 2010, Nr 227, poz. 1482 z późn. zmianami) – zmieniono część artykułów od art. 28 do art. 65 ustawy. Dość znacznie zmienia ona postępowanie kontrolne przeprowadzane przez NIK. Nowelizacja wprowadza bardziej szczegółowe przepisy dotyczące Read more…