Tag: Prawo pracy

Polska nie jest już związana Konwencją międzynarodową o zakazie pracy nocnej kobiet zatrudnionych w przemyśle

22 grudnia 2012 r. Polska przestała być związana Konwencją międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku (podstawa prawna: dokument wypowiedzenia, Dz.U. 2012, poz. 317). Konwencja międzynarodowa o zakazie pracy nocnej kobiet zatrudnionych w przemyśle, została podpisana w Bernie dnia 26 września 1906 r. i weszła Read more…

Jest nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

Od 11 grudnia 2012 r. obowiązuje część przepisów nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. 2012, poz. 1299). Warto zaznaczyć, że część przepisów nowego rozporządzenia, czyli regulacje dotyczące użycia w procesie rejestracji systemu informatycznego, wejdą w życie znacznie później, tj. po Read more…

Kolejne zmiany w ustawie o rehabilitacji i zatrudnianiu niepełnosprawnych

1 grudnia 2012 r. również zaczęły obowiązywać niektóre przepisy zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 986). Nowelizacja wskazuje przypadki, w których nie przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Są to teraz niewłaściwa forma przekazu wynagrodzenia niepełnosprawnemu Read more…

Zmiany w innych ustawach wchodzące w życie 1 października 2012 r.

1 października 2012 r. weszły także zmiany w ustawach, których to znaczna część treści ustaw nowelizujących te ustawy weszła w życie wcześniej m.in. zmiany te objęły Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej. I tak w ustawie o muzeach (zmiana wprowadzona zmianą ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych Read more…

Z pomocą dla niepełnosprawnych

15 września 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 986). Nowelizacja ma na celu głównie ulepszenie systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze środków publicznych m.in. chodzi tu o system dofinansowań do wynagrodzeń pracowników Read more…

Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym chorób zawodowych

1 sierpnia 2012 r. zaczęła obowiązywać zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych z dnia 8 maja 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 662), w którym m.in. rozszerzono katalog instytucji, którym należy zgłosić podejrzenie choroby zawodowej. Od teraz przez „właściwego powiatowego inspektora sanitarnego” rozumie się właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, właściwego państwowego granicznego inspektora sanitarnego, Read more…

Jeden przepis Europejskiej Karty Społecznej (o zatrudnianiu kobiet) przestał wiązać Rzeczpospolitą Polską

25 lipca 2012 r. przestał wiązać Rzeczpospolitą Polską art. 8 ust. 4 pkt b Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. na podstawie oświadczenia rządowego z dnia 13 lutego 2011 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. poprzez wyłączenie z tego Read more…

Sankcje dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców

21 lipca 2012 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012, poz. 769), która określa m.in. sankcje dla podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta nakłada nowe Read more…