Tag: Prawo rodzinne

Zmiana przepisów o pieczy zastępczej

Również 8 czerwca 2012 r. weszła w życie znaczna większość przepisów zmiany ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 579). Zmiana ta została wprowadzona postulatami samorządów terytorialnych, które nie miały środków na realizację wszystkich przepisów ustawy. Część przepisów weszła już w Read more…

Treść wyroku rozwodowego

Co musi zawierać wyrok rozwodowy: 1. Kwestię winy – jeśli zgodne żądanie będzie małżonków w tym zakresie, to sąd nie orzeknie. 2. Kwestię władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga – można powierzyć władze jednemu, a drugiego ograniczyć do określonych uprawnień i obowiązków. W tym zakresie sąd przejmuje uprawnienia sądu opiekuńczego. Można władzy pozbawić, ograniczyć, Read more…

Prawa i obowiązki małżonków

Małżonkowie obowiązani są do: 1. wspólnego pożycia 2. wzajemnej pomocy i wierności 3. współdziałania dla dobra rodziny 4. przyczyniania się zaspokajania potrzeb rodziny według swych sił i możliwości zarobkowych i majątkowych. Może to polegać także na osobistych starania o wychowanie dzieci jak i pracy w gospodarstwie. Małżonkowie rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach rodziny – w Read more…

Ustanie małżeństwa

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (KRO) przewiduje 3 sposoby ustania małżeństwa: 1. Śmierć małżonka. 2. Uznanie małżonka za zmarłego z art. 55 KRO: § 1. W razie uznania jednego z małżonków za zmarłego domniemywa się, że małżeństwo ustało z chwilą, która w orzeczeniu o uznaniu tego małżonka za zmarłego została oznaczona jako chwila jego śmierci. § Read more…

Unieważnienie małżeństwa

Kolejną przesłanką nieważności małżeństwa obok omawianego już wcześniej wieku jest całkowite ubezwłasnowolnienie. Stanowi o tym art. 11 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO). § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie. § 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia może żądać każdy z małżonków. § 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia, jeżeli ubezwłasnowolnienie zostało Read more…

Unieważnienie małżeństwa z powodu wieku

Powództwo o unieważnienie małżeństwa można wytoczyć wyłącznie na podstawie enumeratywnie (czyli tylko i wyłącznie tych) wymienionych przesłanek w art. 10 – 16 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO). Postępowanie o unieważnienie małżeństwa toczy się według przepisów o postępowaniu odrębnym. Art. 10 KRO stanowi tak: § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Read more…

Kwestie szczególne związane z zawarciem małżeństwa

Gdy nupturienci (czyli przyszli małżonkowie) chcieliby zawrzeć małżeństwo poza lokalem urzędu stanu cywilnego, to w szczególnych okolicznościach jest to możliwe. Zgody w tym zakresie udziela kierownik urzędu stanu cywilnego (u.s.c.). Była taka sytuacja, że nupturienci chcieli zawrzeć małżeństwo w ogrodzie, ale kierownik u.s.c. nie wyraził zgody. Miejsce zawarcia małżeństwa musi zapewniać powagę. Można przyjąć przecież, Read more…

Zmiany w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym od dnia 1 stycznia 2012 r.

Wprowadzone zmiany, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2012 r., określają podział obowiązków i praw między rodzicami a rodziną zastępczą bądź podmiotem  prowadzącym rodzinny dom dziecka albo kierującym placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym. Najbardziej doniosłą zmianą, jaką w.w. ustawa wprowadza do KRO, jest wprowadzenie do rozdziału II, księgi Ia, w tytule Read more…

Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa i dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa

Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa Do wytoczenia powództwa o ustalenie nieistnienia małżeństwa muszą być spełnione 3 przesłanki: a)    interes prawny (koniecznie prawny) b)    sporządzony akt małżeństwa c) niezachowana jedna z istotnych przesłanek zawarcia związku małżeńskiego (cywilnego bądź konkordatowego). Jeśli nie została zachowana żadna z istotnych przesłanek zawarcia związku małżeńskiego, to wtedy wszczynamy postępowanie nieprocesowe z Read more…

Ustalenie ojcostwa

  Ustalenie ojcostwa jest jednym z elementów tworzących stan cywilny w rozumieniu cywilistycznym. Co do zasady można wyróżnia się ustalenie ojcostwa dziecka małżeńskiego, oraz ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego. Kodeks cywilny przewiduje trzy sposoby ustalenia ojcostwa:  domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki – dotyczy to dzieci urodzonych w małżeństwie,  uznanie dziecka przez ojca, sądowe ustalenie ojcostwa. Read more…