Tag: Prawo spadkowe

Rozszerzenie kręgu spadkobierców – zmiany w dziedziczeniu ustawowym wprowadzone w 2009 r.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa cywilnego po śmierci spadkodawcy następuje zdarzenie prawne mające nazwę dziedziczenie. Wyróżnić można dwie formy tego zjawiska: dziedziczenie z ustawy i dziedziczenie testamentowe. Z dziedziczeniem testamentowym mamy do czynienia w sytuacji, gdy spadkodawca pozostawia testament, czyli spisuje swoją ostatnia wolę np. w formie testamentu własnoręcznego. Dziedziczenie ustawowe natomiast ma miejsce Read more…

Jak zrzec się dziedziczenia?

Instytucja zrzeczenia się dziedziczenia jest sytuacją prawną, w której spadkobierca ustawowy przez porozumienie z przyszłym spadkodawcą zrzeka się dziedziczenia po nim. Nie mogą zrzec się dziedziczenia Skarb Państwa i gmina, gdyż powoływani są do spadku w ostatniej kolejności i nabywają spadek bez względu na składane przez siebie w tym zakresie oświadczenia woli. Umowa taka zostaje Read more…

Zapis zwykły a polecenie

Zgodnie z art. 968 § 1 Kodeksu Cywilnego (KC) spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis zwykły). Spadkodawca może obciążyć zapisem zwykłym także zapisobiercę – dalszy zapis (art. 968 § 2 KC). Kodeks cywilny przewiduje też w art. 982 instytucję polecenia polegającą Read more…

Zapis windykacyjny

W Kodeksie cywilnym pojawiły się nowe przepisy, umożliwiające zapisanie w testamencie konkretnych przedmiotów, poszczególnym osobom. Przepisy te weszły w życie 23 października 2011 r. zgodnie ze zmianami, które zostały wprowadzone w ustawie 18 marca 2011 r. Zmiany pojawiły się także w innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 458). Nowelizacje dotyczą wprowadzenia Read more…

Wyjątki od zasady, że dziedziczenie nabywa się albo na podstawie ustawy albo na podstawie testamentu

Mamy tutaj nastepujące wyjątki: 1. Wymieniony w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – polegający na tym,że jeżeli spadkobiercą testamentowym jest cudzoziemiec, który nie należy do kręgu spadkobierców ustawowych zmarłego np. ktoś był właścicielem nieruchomości i pozostawił testament, gdzie jako jedynego spadkobiercę ustanowił osobę cudzoziemca,  która nie należy do kręgu spadkobierców ustawowych np. konkubenta czy konkubinę. Wówczas ta Read more…

Skutki uznania za niegodnego dziedziczenia i ustanowienie cudzoziemca spadkobiercą

Szczególne ograniczenie !!!! ORAZ WYJĄTEK OD OGÓLNEJ ZASADY w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest taka dziwna konstrukcja, polegająca na tym,że jeżeli spadkobiercą testamentowym jest cudzoziemiec, który nie należy do kręgu spadkobierców testamentowych zmarłego np. ktoś był właścicielem nieruchomości i pozostawił testament, gdzie jako jedynego spadkobiercę ustanowił osobę cudzoziemca,  która nie należy do kręgu Read more…

Postępowanie o stwierdzenie niegodności dziedziczenia

Niegodność dziedziczenia orzeka się w trybie procesowym. Ma to niebagatelne znaczenie praktyczne, gdyż np. postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, czy o dział spadku jest rozpatrywane w nieprocesie, a skoro niegodność jest w procesie, to jeżeli w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku ktoś wystąpi z pozwem o stwierdzenie niegodności, to należy postępowanie zawiesić. To jest jeden z Read more…

Niegodność dziedziczenia

Jest to instytucja, która pozwala wyeliminować osoby, które zasadniczo powinny dziedziczyć z kręgu spadkobierców, ze względu na niewłaściwe zachowanie, postępowanie, którego potencjalny spadkobierca wcześniej się dopuścił – gdzie ze względu moralnych, etycznych, przysporzenie mu majątku na skutek dziedziczenia nie byłoby właściwe czy wskazane. Nasz ustawodawca przyjął tę instytucję, jednakże ograniczył możliwość powoływania się na niegodność Read more…

Ulga mieszkaniowa z ustawy o podatku od spadków i darowizn

W przypadku kiedy dziedziczymy dom lub mieszkanie, możemy skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej przewidzianej w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.Ulga ta dotyczy również uzyskania własności budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu Read more…

Pojęcie spadku

Zasadą jest, że wszelkie prawa i obowiązki należące do zmarłego w chwili jego śmierci przechodzą na spadkobierców – tę zasadę należy stosować w odniesieniu do wszelkich praw i obowiązków zmarłego. Natomiast od tej zasadny, występują liczne wyjątki i znajomość tych wyjątków decyduje o prawidłowym zakwalifikowaniu danego składnika majątkowego do spadku, bądź nie do spadku. Prawo Read more…