Tag: Prawo Unii Europejskiej

Niewielkie zmiany w prawie celnym Unii Europejskiej

Z dniem 28 grudnia 2012 r. zaczęła obowiązywać zmiana Rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.UrzUEL.2012.336.1). Zmiana m.in. przewiduje możliwość potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów, które zostały przewiezione z jednego punktu w państwie członkowskim do innego punktu w Read more…

Jednolity europejski obszar kolejowy utworzony

Od 15 grudnia 2012 r. obowiązuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz.UrzUEL.2012.343.32). Ma ona na celu większą integrację sektora transportu w Unii. Przepisy dyrektywy dyrektywy określają: a) zasady mające zastosowanie do zarządzania infrastrukturą kolejową oraz przewozów kolejowych wykonywanych przez istniejące Read more…

Rozporządzenie w sprawie IMI

Również od 4 grudnia 2012 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE („rozporządzenie w sprawie IMI”) (Dz.UrzUEL.2012.316.1). Rozporządzenie zostało wydane, gdyż stosowanie niektórych aktów Unii regulujących swobodny przepływ towarów, Read more…

Jest rozporządzenie w sprawie normalizacji europejskiej

Z dniem 4 grudnia 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i Read more…

Nowa dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej

Także od 4 grudnia 2012 r. obowiązuje nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.UrzUEL.2012. 315.1). Nowa dyrektywa, poprzez ustanowienie wspólnej struktury ramowej w celu obniżenia o 20% zużycia energii pierwotnej w UE, Read more…

Dwa nowe rozdziały obowiązują w Kodeksie Postępowania Karnego

Z dniem 1 grudnia 2012 r. weszła w życie część przepisów zmiany ustawy Kodeks Postępowania Karnego z 31 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1091). To nowe rozdziały 65c i 65d, które umożliwiają polskim organom karnym wystąpienie do organów innych państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie orzeczonego środka zapobiegawczego oraz gwarantują organom karnym innych państw Read more…

Transgraniczny transport drogowy gotówki euro uregulowany

Z dniem 29 listopada 2012 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1214/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zawodowego, transgranicznego transportu drogowego gotówki euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro (Dz.UrzUEL.2011.316.1). Zgodnie z definicją transgraniczny transport oznacza oznacza zawodowy transport drogowy pojazdem służącym do transportu gotówki – za Read more…

Rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli

Od 26 listopada 2012 r. obowiązuje decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2012/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie Europejskiego Roku Obywateli (2013) (Dz.UrzUEL.2012.325.1). Ustanawia ona na terenie Unii Europejskiej rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli. Zgodnie z art. 2 powyższej decyzji ogólnym celem Europejskiego Roku Obywateli jest zwiększenie świadomości i wiedzy na Read more…

Uproszczenie mechanizmu pomocy państwa na ratowanie firmy

Od 20 listopada 2012 r. obowiązuje zmiana rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw z dnia 16 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1263). Zmiana zakłada głównie, że pomoc udzielona przedsiębiorcy będzie mogła przekroczyć równowartość 10 mln euro, a także że procedura ubiegania się o pożyczkę zostanie znacznie uproszczona. Read more…

Ustanowienie przez UE mechanizmu kontroli międzyrządowych umów energetycznych

Także 16 listopada 2012 r. weszła w życie decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 994/2012/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami trzecimi (Dz.UrzUEL.2012.299.13). Zmusza ona członków UE do informowania Komisji Europejskiej o istniejących i podpisywanych Read more…