Tag: prawo wekslowe

Inkaso weksla i protest

Postępowanie związane z inkasem weksla Jeżeli mamy do czynienia z wekslem in blanco, który służy na zabezpieczenie  np.  kredytu,  to  każdy  bank  oczekuje  i  żąda  tego  od  klienta i ustala  z  klientem, że  miejscem  płatności  tego  weksla  będzie  ten  właśnie  bank. Zatem to zobowiązanie będzie miało charakter długu  oddawczego. Jeżeli  mamy do czynienia z wekslami, które są w obrocie, czyli wekslami pełnymi, wtedy  zazwyczaj  ten  domicyliat jest bankiem, w którym dłużnik ma rachunek, czyli z zasady mamy do  czynienia z długiem odbiorczym. To wierzyciel musi tak pokierować, żeby ten weksel  dotarł  do  tego  banku, gdzie  jest  prowadzony  rachunek. Jeżeli w wekslu wskazany  jest  bank,  to wierzyciel  wekslowy  udaje  się  albo  Read more…

Klauzule wekslowe

Klauzula bez protestu Jest to klauzula związana ze zwrotnym poszukiwaniem weksla. Jest to możliwość dochodzenia roszczeń od dłużników zwrotnych. Klauzule, które nie wywołują skutków wekslowych: 1. Waluty – oznaczona jest słowami: towar otrzymałem, rzeczy otrzymałem czy równoważne słowa. Zamieszczenie takiej waluty oznacza, że wierzyciel już coś otrzymał. Klauzula ta nie dotyczy pieniędzy. 2. Pokrycia – jeżeli byłaby Read more…

Elementy weksla (termin płatności, remitent, trasat, podpis wystawcy)

Termin płatności weksla Według ustawy Prawo Wekslowe weksel może być płatny: 1. Za okazaniem – wówczas będzie określenie np. „za okazaniem”, „ a vista”, „na żądanie”. W ciągu roku od dnia wystawienia weksla wierzyciel wekslowy okazuje weksel dłużnikowi wekslowemu i wtedy powinna nastąpić zapłata należności. Okazanie weksla powinno być zaznaczone na wekslu. Jeżeli nie będzie nic w Read more…

Elementy weksla (miejsce, data, suma)

1. Miejsce wystawienia weksla. Konieczny, ustawowy element weksla. Tutaj oznaczamy dowolną miejscowość (nie adres), według której określamy prawo właściwe i na podstawie tego prawa oceniamy czy dana osoba miała zdolność do wystawienia weksla. Jeżeli nie wskazano wyraźnie miejsca wystawienia weksla, to szukamy miejscowości wskazanej przy nazwisku wystawcy weksla i taką miejscowość umieszczoną obok nazwiska wystawcy Read more…

Dyskonto weksla, weksel in blanco

Procedura związana z funkcją refinansową weksla (dyskonto weksla) Podawca, czyli dysponujący wekslem, udaje się do banku w celu przedstawienia weksla, może to być tylko weksel pełny, spełniający ustawowe elementy. Bank może regulaminem własnym zaostrzyć warunki konieczne do zdyskontowania weksla np. że termin płatności nie może być późniejszy niż określona data. Klient indosuje weksel na bank, Read more…

Podstawowe pojęcia związane z wekslem

Wierzyciele wekslowi Może być tylko jeden wierzyciel wekslowy. Jest nim tylko ten, kto weksel posiada fizycznie i wykaże swoje prawo do weksla nieprzerwanym ciągiem indosów. Jeżeli wierzycielem byliby wspólnicy spółki cywilnej czy małżeństwo, to nie mamy do czynienia z kilkoma wierzycielami, mamy jakby „złożonego, jednego wierzyciela  wekslowego”. A spośród tej grupy wierzycieli tylko ten może żądać zapłaty, który ten weksel fizycznie  będzie posiadał. Wśród dłużników wekslowych wyróżniamy dłużników głównych i dłużników zwrotnych. Głównym dłużnikiem wekslowym w wekslu własnym jest zawsze wystawca weksla  Read more…

Definicja i cechy weksla

W polskim Prawie wekslowym nie ma definicji weksla. Weksel znajduje się w zamkniętym katalogu papierów wartościowych. Jest papierem wartościowym bardzo sformalizowanym. Tylko dokument, który zawiera elementy wskazane w art. 1 (weksel trasowany) i art.101 (weksel własny) Prawa Wekslowego, może być wekslem. Art.1 Prawa Wekslowego określa co zawiera weksel trasowany: 1) nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, Read more…

Historia prawa wekslowego i jego źródła

Początki i źródła weksli Ze względów bezpieczeństwa rozpowszechniało się zobowiązanie do wypłaty oznaczonej kwoty pieniężnej przez bankiera w innym mieście (na obszarze miast włoskich) w XII wieku. W XIV wieku pojawił się indos, to przenoszenie wierzytelności z weksla na inną osobę, która w oznaczonym dniu może otrzymać kwotę określoną w wekslu. Weksel może być przenoszony Read more…

prawo wekslowe – podstawy cz. 25

– klauzula zastrzeżenie  przedstawienia   do  przyjęcia    –  tzn.,  że weksel  musi  być  przedstawiony  do  przyjęcia   przed  terminem  płatności. Może  być  też  zakaz  przedstawienia  do  przyjęcia, która oznacza, że weksle nie  ma  być  przedstawiony  do  przyjęcia,  tylko   ma  być  przedstawiony   do  zapłaty, – klauzula –  zwolnienie  od  odpowiedzialności  za  przyjęcie  –  czyli  wystawca  weksla  trasowanego  może  Read more…

prawo wekslowe – podstawy cz. 24

Jeżeli  bank  dostanie  dyspozycje  od  klienta,  wtedy  dokonuje  obciążenia  rachunku  dłużnika  i  przekazuje  środki  na  rachunek  wierzyciela.  Jeżeli  okaże  się,  ze  weksel  jest  nieważny,  to  bank  nie  ingeruje w  to,  przekazuje  kserokopię  dłużnikowi  i  jeżeli  on  zdecyduje  że  zapłaci,  to  bank  przekazuje  pieniądze.  Jeżeli  weksel  nie  jest  opatrzony  inną  dodatkową  klauzulą  taka  jak  klauzula  „bez  Read more…