Tag: prawo

Dochodzenie a śledztwo

Dochodzenie i śledztwo są czynnościami, które przeprowadza się w ramach postępowania przygotowawczego. Ich celem jest ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo. Ponadto pomocne są w zebraniu danych dotyczących przestępstwa, wyjaśnieniu okoliczności sprzyjających popełnieniu czynu, w wykryciu sprawcy i określeniu rozmiarów szkody. Śledztwo wszczyna się na mocy postanowienia o wszczęciu śledztwa Read more…

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów został uregulowany w art. 42 kodeksu karnego z 1997r. Zakaz prowadzenia pojazdów służy niewątpliwie prewencji indywidualnej, odizolowaniu sprawcy od możliwości popełnienia przestępstwa, ochronie bezpieczeństwa i dóbr prawnych narażonych na niebezpieczeństwo. Praktyka wskazuje, że środek ten nie spełnia funkcji ogónoprewencyjnej. Sąd może, a więc fakultatywnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów Read more…

Nowelizacja ustawy ubezpieczeniowej w zakresie OC pojazdów mechanicznych

W dniu 19 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.  Nowelizację tą podpisał Prezydent RP w dniu 7 września 2011r., przy czym wprowadzone zmiany mają obowiązywać od 11 lutego 2012r., za wyjątkiem zmian dotyczących wyższych kar za brak ubezpieczenia OC, które weszły Read more…

Kary za sprzedaż alkoholu bez zezwolenia

Aby można było sprzedać alkohol potrzebujemy zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Co w przypadku, gdy go nie mamy? Jeśli sprzedajemy alkohol bez odpowiednich zezwoleń popełniamy przestępstwo, które zagrożone jest grzywną według Kodeksu Karnego. Sąd wymierzy nam wysokość grzywny w stawach dziennych, a nie jednorazowo. Liczba stawek powinna zawierać się między 10 a 360 (art. 33 Kodeksu Read more…

Sprzedaż hurtowa alkoholu i zezwolenie na sprzedaż alkoholu podczas imprezy organizowanej na wolnym powietrzu

Jeśli sprzedajemy alkohol hurtowo musimy mieć na względzie inne zasady, niż obowiązujące podczas sprzedaży detalicznej. Ustawa sprzedaż hurtową definiuje jako zakup napojów alkoholowych w celu dalszej odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia. Aby uzyskać zezwolenie, należy wypełnić urzędowy formularz. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziemy w rozporządzeniu ministra gospodarki ws. rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku Read more…

Koncesja na alkohol, czyli zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Tak naprawdę, aby móc sprzedawać alkohol nie potrzebujemy koncesji, gdyż koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 1. poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, 2. wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o Read more…

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Od 13 sierpnia 2011 obowiązują znowelizowane przepisy w kodeksie postępowania cywilnego w sprawie kontaktów rodzica z dzieckiem. Wprowadzone zmiany kładą duży nacisk na uprawnienia rodzica, któremu kontakty z dzieckiem uregulowane przez sąd są utrudniane. Dotychczas sądy stosowały art. 1050 k.p.c. lub 1051 k.p.c., a także art. 5895–5986 k.p.c. które zobowiązywały rodzica do wydania dziecka rodzicowi Read more…

Niestawiennictwo w sądzie

Każdy otrzymujący pismo wzywające osobę w charakterze świadka ma obowiązek wstawienia się na rozprawę w wyznaczonym miejscu oraz czasie. 1. Każda osoba wezwana w charakterze świadka, biegłego lub tłumacza ma obowiązek stawić się we wskazanym czasie i miejscu. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa sąd nakłada karę pieniężną. Ponadto sąd w razie potrzeby może zarządzić przymusowe doprowadzenie. Read more…

Wskazanie kierującego pojazdem, podczas wykonanego zdjęcia przez fotoradar

W związku z tym, iż samochód jest na nas zarejestrowany, zdjęcia zrobione przez fotoradar zostaną wysłane na nasz adres. Jeśli to my prowadziliśmy pojazd dostaniemy wezwanie na policję i mandat lub sam mandat za przekroczenie prędkości, który należy zapłacić. Zdarza się jednak tak, że nie zawsze tylko my prowadzimy nasz samochód. Jeśli naszemu pojazdowi zostanie Read more…

Zajęcie przez komornika wynagrodzenia

Egzekucja wynagrodzenia jest najczęściej stosowanym sposobem egzekucji, uregulowana jest przepisami stosowanymi przy innych sposobach egzekucji np. egzekucji z wierzytelności, egzekucji z emerytur i rent oraz zasiłków ubezpieczenia społecznego. Zajęcie przez komornika wynagrodzenia umożliwia wierzycielowi w miarę szybkie odzyskanie swojej należności. W rozumieniu przepisów egzekucji z wynagrodzenia wynagrodzenie za pracę jest płatnym okresowo świadczeniem, należnym pracownikowi Read more…