Tag: przestępstwa

Już nie będzie podwójnego karania

Także 31 maja 2012 r. zaczęła obowiązywać zmiana ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 10 maja 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 611). Główną zmianą jest to, że płatnicy składek jako osoby fizyczne nie będą karani za ich nieopłacanie opłatą dodatkową przez ZUS i jednocześnie karą na podstawie Kodeksu Karnego. Jest Read more…

Odpowiedzialność karna za nieudzielenie pomocy

Nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art. 162 KK § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub Read more…

Zatarcie skazania

Skazanie za przestępstwo niesie za sobą wiele niekorzystnych skutków. Jednym z nich jest wpis do Krajowego Rejestru Karnego, zostają tam umieszczone dane sprawcy oraz informacje o popełnionym przestępstwie, co często waży na jego życiu prywatnym. Naznaczenie przestępcy wpisem do KRK nierzadko powoduje negatywny odbiór ze strony społeczeństwa, brak zaufania, trudności w znalezieniu pracy – pracodawca Read more…

Zaostrzenie kar wobec osób znęcających się nad zwierzętami

Coraz częściej słyszy się o przypadkach znęcania się nad zwierzętami . Problem jest szczególnie zauważany przez organizacje zajmujące się obroną praw zwierząt. Ponieważ polski wymiar sądownictwa jest wyjątkowo pobłażliwy starają się one działać w kierunku zaostrzenia kar wobec osób, które ze szczególnym okrucieństwem znęcają się nad zwierzętami. Według polskiego ustawodawstwa, a dokładnie zgodnie z Ustawą Read more…

Przestępstwo działania na szkodę spółki

Art. 585 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) penalizuje działania na szkodę spółki przy jej tworzeniu bądź jako niektóre organy tej spółki.  Które podmioty biorą udział w tworzeniu spółki handlowej ? – wspólnicy, członkowie zarządu, inne podmioty. Na pewno nie notariusz. Trzeba wykazać, że dana osoba godzi się na to, że spółka poniesie szkodę. Należy przypomnieć, że mamy do czynienia z Read more…

Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego

Art. 298 Kodeksu Karnego (KK) stanowi, że: § 1. Kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wypłacie odszkodowania. To zdarzenie może być też określone Read more…

Przestępstwo nadużycia zaufania cz. II

To przestępstwo nie dotyczy osób działających na własny rachunek np. ktoś wykonuje umowę o dzieło na własny rachunek. Może to być odpowiedzialność osoby działającej u kogoś działającego na własny rachunek np. księgowa, może też być radca prawny, adwokat, ale co do radcy i adwokata są wątpliwości, czy będąc pełnomocnikiem procesowym osoby działającej na własny rachunek Read more…