Tag: rodzaj umowy

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane jest uregulowana głównie przepisami kodeksu cywilnego od art.  647 i następne. Jednak w odniesieniu do pewnych kwestii stosuje się odpowiednio regulacje umowy  o dzieło ( np. skutki opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawce robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi Read more…

Umowy zawierane na odległość

Umowy zawierane na odległość należą do typu umów zawieranych między przedsiębiorcą (podmiot profesjonalny) a konsumentem. Cechą zasadniczą tego rodzaju umów jest brak jednoczesnej obecności stron. Umowa taka zawierana jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość, do których należą między innymi : poczta elektroniczna, telefon, formularz zamówienia, reklama prasowa, radio, telewizja, telefaksu, wizjofonu, reklamy w Read more…

Jaka umowa reguluje franczyzę

Umowa franczyzy zaliczana jest do umów niezdefiniowanych. Chociaż należy ona do obszaru prawa cywilnego, nie jest regulowana przez Kodeks Cywilny. Wzmiankę na temat umów z tej kategorii można znaleźć w art. 353 § 1, który mówi, że „strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się Read more…