Tag: spółka jawna

Treść umowy spółki jawnej i wątpliwości z tym związane

W umowie spółki jawnej należy określić wkład każdego wspólnika i ich wartość. Obecnie zgodnie z brzmieniem art. 3 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH)  nie ma tzw. spółek bezwkładowych. Co oznacza, że każdy wspólnik musi się zobowiązać do wniesienia wkładu do spółki, ponieważ zgodnie z art. 3 KSH, przez umowę spółki handlowej wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia Read more…

Tworzenie spółki jawnej

Wyróżniamy dwa tryby tworzenia spółki jawnej: 1. Tryb pierwotny – zawarcie umowy i wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 2. Tryb wtórny – przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną. Do utworzenia spółki jawnej w trybie pierwotnym konieczne jest zawarcie umowy. Jeżeli mamy do czynienia z zawarciem umowy spółki, to oczywiście samo zawarcie umowy nie Read more…

Śmierć wspólnika spółki jawnej

Śmierć wspólnika spółki jawnej jest jedną z przyczyn rozwiązania spółki. Nie oznacza to jednak  że   w momencie śmierci wspólnika spółka rozwiązuje się z mocy prawa. Do rozwiązania spółki potrzebne jest wykreślenie jej z rejestru przedsiębiorców. Istnieje jednak możliwość kontynuacji działalności spółki: jeśli  możliwość taka jest przewidziana w umowie spółki jeśli wspólnicy podejmą taką decyzję niezwłocznie Read more…

Spółka jawna jako wzorcowa spółka osobowa

Spółka jawna zgodnie z art. 22 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) jest spółką osobową prowadzącą przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. W definicji podstawowe znaczenie ma to, iż spółka prowadzi przedsiębiorstwo pod własna firmą. Spółka jawna jak każda inna spółka osobowa ma jako cel prowadzenie przedsiębiorstwa, czyli działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym Read more…

Uprawnienia wspólników o charakterze niemajątkowym w spółce jawnej

Uprawnienia o charakterze niemajątkowym: 1. Prawo prowadzenia spraw spółki. 2. Prawo reprezentowania spraw spółki. Prowadzenie spraw spółki są to stosunki wewnętrzne dotyczące wspólników, czyli jest to podejmowanie decyzji co do wszelkich spraw dotyczących spółki. Reprezentowanie spraw spółki dotyczy stosunków zewnętrznych, czyli jest to składanie oświadczeń woli w imieniu spółki w stosunku do osób trzecich.

Wnoszenie wkładów do spółki jawnej

Termin wniesienia wkładu Jest nieuregulowany w Kodeksie Spółek Handlowych (KSH). Może być określony w umowie, jeśli natomiast nie jest, to zgodnie z art. 2 KSH zastosowanie znajdzie art. 455 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym, jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony, ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do Read more…

Odrębny majątek spółki jawnej od wspólników, wkłady niepieniężne

Wyróżniamy odrębny od wspólników majątek spółki; wspólnicy z tego tytułu posiadają udziały kapitałowe w spółce. Jest to konsekwencją odrębności tego majątku. Przede wszystkim jeżeli w skład majątku spółki jawnej wchodzi nieruchomość, to właścicielem nieruchomości jest spółka jawna i ją wpisujemy do księgi wieczystej. Tak samo właścicielem wszelkiego mienia nabytego przez spółkę jawną jest spółka, a Read more…

Wkłady wspólników w spółce jawnej i udział kapitałowy

Na skutek utworzenia spółki jawnej powstaje odrębny od wspólników podmiot prawa. To jest zupełnie odrębny podmiot prawa, on nie ma ze wspólnikami pod względem tej podmiotowości nic wspólnego; ma ten podmiot inne cechy, które wiążą spółkę ze wspólnikami, ale to odrębny od wspólników podmiot prawa, który na dodatek posiada swój odrębny majątek. Majątek spółki jawnej będą Read more…

Działalność gospodarcza na Litwie

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej interesują się prowadzeniem działalności gospodarczej w krajach ościennych. W niniejszym artykule przedstawiam możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na Litwie. Różnicę uregulowania spółki jawnej i komandytowej stanowi to, że członkami spółki jawnej są wyłącznie komplementariusze z nieograniczoną odpowiedzialnością, natomiast członkami spółki komandytowej są komplementariusze z nieograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytariusze, których odpowiedzialność jest ograniczona. Read more…