Tag: spółki handlowe

Zmiana dyrektywy w zakresie integracji rejestrów spółek

6 lipca 2012 r. weszła w życie zmiana dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek (Dz.UrzUEL.2012.156.1). Zmiana wprowadza komunikację elektroniczną między rejestrami i przekazywanie indywidualnym użytkownikom w całej Unii informacji o takiej samej treści, w zestandaryzowanej formie i za pomocą Read more…

Pojedyncze przepisy wchodzące w życie 1 lipca 2012 r.

Od 1 lipca 2012 r. obowiązuje art. 63 pkt 13 ustawy refundacyjnej (Dz.U.2011, Nr 122, poz. 696 z późn. zmianami) uchylający art. 34 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowiący o tym, że zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie recepty wystawionej przez Read more…

Treść umowy spółki jawnej i wątpliwości z tym związane

W umowie spółki jawnej należy określić wkład każdego wspólnika i ich wartość. Obecnie zgodnie z brzmieniem art. 3 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH)  nie ma tzw. spółek bezwkładowych. Co oznacza, że każdy wspólnik musi się zobowiązać do wniesienia wkładu do spółki, ponieważ zgodnie z art. 3 KSH, przez umowę spółki handlowej wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia Read more…

Rodzaje spółek akcyjnych

Spółka akcyjna jest szczególnym typem spółki, który umożliwia skupienie w swej strukturze bardzo dużej liczby akcjonariuszy, chociaż ich liczba nie ma większego znaczenia i dużej liczby inwestorów. Podstawowe znaczenie ma kapitał zakładowy. Ze względu na rodzaj akcjonariatu możemy wyróżnić: 1. Spółki prywatne (zwane też zamkniętymi, z angielskiego closed companies) – w przeciwieństwie do spółek publicznych Read more…

Zmiany w wydawaniu i w opłatach w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

18 maja 2012 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia z dnia 30 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 499). Monitor odtąd będzie wydawany jedynie w postaci elektronicznej Read more…

Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – zawarcie umowy spółki

Tworzenie spółki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie z o.o.) jest spółką kapitałową. Od spółek osobowych odróżnia je sam cel – spółka z o.o. może być tworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym. (Art. 151. § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH): Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu Read more…

Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej, czy można utworzyć jednoosobową spółkę komandytowo-akcyjną ?

Działania, które muszą być podjęte w celu założenia spółki Po pierwsze będzie to sporządzenie statutu spółki – mamy tu regulację dotyczącą treści statutu w przepisach. Po drugie konieczne jest złożenie oświadczeń o objęciu akcji przez akcjonariuszy i tu odpowiednio stosujemy przepisy o spółce akcyjnej. Kolejna czynność to będzie powołanie rady nadzorczej, jeżeli wymaga tego ustawa Read more…

Spółka komandytowa – zarys ogólny

Spółka komandytowa charakteryzuje się tym, że występują w niej dwie różne grupy wspólników o zupełnie odmiennym statusie i do każdej grupy wspólników znajdują zastosowanie odmienne przepisy. Dość istotne znaczenie ma odesłanie z art. 103 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) do przepisów o spółce jawnej, dlatego że do jednej z grup wspólników – do komplementariuszy te przepisy Read more…

Spółka partnerska i jej cechy

Spółka partnerska jest najmłodszym typem spółki osobowej występującym na gruncie prawa spółek. Jest to spółka, która umożliwia uniknięcie odpowiedzialności za błędy w sztuce, które mogli popełnić partnerzy. Wykształciła się ona w Stanach Zjednoczonych, gdzie głównie firmy prawnicze płaciły kolosalne odszkodowania z tytułu błędnego doradztwa, odpowiedzialność za te błędy ponosili wszyscy, a nie tylko ten partner Read more…

Tworzenie spółki jawnej

Wyróżniamy dwa tryby tworzenia spółki jawnej: 1. Tryb pierwotny – zawarcie umowy i wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 2. Tryb wtórny – przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną. Do utworzenia spółki jawnej w trybie pierwotnym konieczne jest zawarcie umowy. Jeżeli mamy do czynienia z zawarciem umowy spółki, to oczywiście samo zawarcie umowy nie Read more…