Tag: środki karne

Niestawiennictwo w sądzie

Każdy otrzymujący pismo wzywające osobę w charakterze świadka ma obowiązek wstawienia się na rozprawę w wyznaczonym miejscu oraz czasie. 1. Każda osoba wezwana w charakterze świadka, biegłego lub tłumacza ma obowiązek stawić się we wskazanym czasie i miejscu. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa sąd nakłada karę pieniężną. Ponadto sąd w razie potrzeby może zarządzić przymusowe doprowadzenie. Read more…

Zakaz handlu poza miejscami do tego wyznaczonymi – nowelizacja Kodeksu Wykroczeń.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wykroczeń, za handel poza miejscem wyznaczonym do tego, grozi kara grzywny, a nawet konfiskacja sprzedawanego towaru. Ustawa została uchwalona w dniu 31 sierpnia 2011 r., a weszła w życie 19 listopada, po 30 dniach od jej ogłoszenia. Zapoznać się ze zmianami można w Kodeksie wykroczeń Dz. U. Nr 224 poz. 1340, Read more…

Zatarcie skazania

Skazanie za przestępstwo niesie za sobą wiele niekorzystnych skutków. Jednym z nich jest wpis do Krajowego Rejestru Karnego, zostają tam umieszczone dane sprawcy oraz informacje o popełnionym przestępstwie, co często waży na jego życiu prywatnym. Naznaczenie przestępcy wpisem do KRK nierzadko powoduje negatywny odbiór ze strony społeczeństwa, brak zaufania, trudności w znalezieniu pracy – pracodawca Read more…

Elektroniczny dozór

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 września 2009 roku, sprawcy drobnych przestępstw, w tym najczęściej pijani rowerzyści poddawani są Systemowi Dozoru Elektronicznego (SDE). System dozoru elektronicznego ma dotyczyć skazanych na pół roku więzienia oraz osoby ukarane rocznym pozbawieniem wolności, które odbyły połowę kary. Maksymalny czas objęcia elektronicznym dozorem ma nie przekraczać sześciu miesięcy. Jak zapewnia Read more…

Wykroczenia i kary

Wykroczenie definiowane jest jak  czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany. Sprawca czynu zabronionego nie popełnia wykroczenia, jeżeli czyn jest niezawiniony. Odpowiedzialności za wykroczenie odpowiada każdy, kto ukończył 17 rok życia, zaś odpowiedzialności podlegają czyny które zostały popełnione na Read more…