Tag: umowa o prace

Umowa o pracę na czas określony

Czas określony obowiązywania tej umowy najczęściej jest wskazywany w ten sposób, że podaje się okres, na jaki została zawarta umowa. Można też wskazać datę końcową oraz określić jakieś pewne, przyszłe zdarzenie. Gdy wolą stron było zawarcie terminowej umowy o pracę, ale strony nie wpisały w treści umowy tego okresu zatrudnienia, nie istnieje domniemanie, że strony Read more…

Umowa o pracę na czas nieokreślony; umowa o pracę na okres próbny

Rodzaje stosunków pracy Stosunek pracy zgodnie z kwalifikacją przyjętą w Kodeksie Pracy (KP) może być przedmiotem umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania. Kodeks w art. 77 wskazuje również na spółdzielczy stosunek pracy regulowany ustawą – Prawo spółdzielcze, do którego przepisy KP stosuje się w zakresie nieuregulowanym przepisami tej ustawy. Art. 25 § 1 KP Read more…

Ryzyko pracodawcy i umowy cywilnoprawne, których przedmiotem jest świadczenie pracy

Pojęcie ryzyka pracodawcy Doktryna wypracowała pojęcie zasady ryzyka pracodawcy. Pracodawca stoi z góry na przegranej pozycji w walce z pracownikiem. Ryzyko to sprowadza się do ryzyka gospodarczego – ujemne rezultaty działalności nie mogą obciążać pracownika. Inaczej mówiąc, nie można oceniać roszczenia o wynagrodzenia za pracę odwołując się do sytuacji ekonomicznej pracodawcy. Pracodawca nie może w Read more…

Spółdzielcza umowa o pracę – charakterystyka

Spółdzielczymi umowami o pracę nazywamy umowy zawieranie w spółdzielniach pracy, których przedmiotem działalności gospodarczej jest prowadzenie przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu osobistej pracy jej członków. Powstają również spółdzielnie niewidomych, inwalidów czy pracy rękodzieła ludowego. Aby zaistniał stosunek pracy pomiędzy daną osobą, a spółdzielnią konieczne jest nawiązanie spółdzielczej umowy o pracę. Tak zwany okres kandydacki, którego spółdzielnia może Read more…

Bezzwłoczne rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika, bez wypowiedzenia jest możliwe w następujących sytuacjach: Jeśli wykonywana przez pracownika praca ma szkodliwy wpływ na jego zdrowie fakt ten został potwierdzony przez lekarza (pracownik posiada odpowiednie oświadczenie), a pracodawca mimo to, nie przeniósł pracownika na inne stanowisko pracy (takie, które byłoby odpowiednie dla jego stanu zdrowia i kwalifikacji Read more…

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Wypowiedzenie umowy o pracę w myśl przepisów ma na celu stworzenie metody rozwiązywania umowy o pracę po określonym czasie, zwanym okresem wypowiedzenia. Długość okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony uzależniony jest od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi: 2 tygodnie, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, gdy pracownik był Read more…

Naruszenia uprawnień pracowniczych przy rozwiązaniu umowy o pracę

Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony (jeśli zastrzeżono termin wypowiedzenia – w stosunku do umowy na okres przekraczający 6 miesięcy) lub na czas wykonania określonej pracy, nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi, co do zasady, przysługuje wyłącznie odszkodowanie. W razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany, umowa o pracę Read more…