Tag: zakłócanie porządku

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu.

Wykroczenie to termin odnoszący się do czynu zabronionego aktualnie obowiązującą ustawą, społecznie szkodliwego, zagrożonego karą. Formą kary mogą być: areszt, ograniczenie wolności, grzywna w wysokości nie wyższej niż 5000 złotych,  bądź nagana. Szczególną formę wykroczeń stanowią wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. W prawie polskim regulowane są one ustawą, jaki stanowi rozdział XVIII Kodeksu Wykroczeń. Read more…