Uprawnienia wspólników o charakterze niemajątkowym w spółce jawnej

Uprawnienia o charakterze niemajątkowym:
1. Prawo prowadzenia spraw spółki.
2. Prawo reprezentowania spraw spółki.

Prowadzenie spraw spółki są to stosunki wewnętrzne dotyczące wspólników, czyli jest to podejmowanie decyzji co do wszelkich spraw dotyczących spółki.
Reprezentowanie spraw spółki dotyczy stosunków zewnętrznych, czyli jest to składanie oświadczeń woli w imieniu spółki w stosunku do osób trzecich.