Ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy zna dwa sposoby ustalenia ojcostwa dziecka, co do którego nie ma domniemania, że pochodzi ono od małżonków; 
– uznanie dziecka
– sądowe ustalenie ojcostwa.


Jeżeli nie występuje domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa, to dziecko jest pozamałżeńskie albo domniemanie to obalono poprzez zaprzeczanie ojcostwa.

Uznanie dziecka jest bezkonfliktowym ustaleniem ojcostwa, ponieważ mężczyzna dokonuje tego aktu dobrowolnie, natomiast sądowe ustalenie ojcostwa jest wynikiem sporu między matką a domniemanym ojcem.