Czynności niezbędne do utworzenia spółki akcyjnej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Jeśli chodzi o tworzenie spółki, to tutaj należy wyróżnić grupę czynności obowiązkowych (podstawowych), bez których stworzenie spółki jest niemożliwe:
1. Zawarcie umowy założycielskiej. Umowa założycielska ma złożony charakter. Będzie ona obejmowała statut i akty zawiązania (czyli oświadczenia o objęciu akcji). Sam statut nie jest typowa umową, ale w spółce akcyjnej, jak w każdej innej spółce umowa istnieje – przepis art. 3 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) wyraźnie wskazuje, że przez umowę spółki handlowej wspólnicy lub akcjonariusze zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez wniesienie wkładów.
2. Zebranie i pokrycie kapitału zakładowego (aczkolwiek nie jest wymagane pełne pokrycie kapitału zakładowego, jak ma to miejsce w przypadku sp. z o.o.).
3. Powołanie pierwszych władz spółki: Zarządu i Rady Nadzorczej.
4. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Poza czynnościami podstawowymi mogą się pojawić także czynności dodatkowe, które będą związane z wnoszeniem aportów. Jeżeli są wnoszone wkłady niepieniężne, to należy sporządzić sprawozdanie założycieli spółki oraz opinię biegłego rewidenta, który sprawdzi podane w sprawozdaniu wartości.
Obecnie, po wprowadzeniu art. 3121, KSH dopuszcza możliwość odstąpienia od sporządzania opinii biegłego rewidenta. W takiej sytuacji sprawozdanie założycieli się sporządza, dodatkowo dokonuje się ogłoszenia o odstąpieniu od sporządzania opinii przez biegłego rewidenta. Dotyczy to tylko wyszczególnionych w tym przepisie wkładów niepieniężnych.

More to explorer