Zasada udziału czynnika społecznego i zasada obiektywizmu w postępowaniu karnym

Zasada udziału czynnika społecznego Art. 3 Kodeksu Postępowania Karnego (KPK) wyraża zasadę udziału czynnika społecznego: „W granicach określonych w ustawie odbywa się postępowanie z udziałem czynnika społecznego.”  Pod tym rozumiemy nie…

Czytaj dalej Zasada udziału czynnika społecznego i zasada obiektywizmu w postępowaniu karnym

Zasada walutowości i nominalizmu

Ze świadczeniami pieniężnymi wiążą się dwie zasady: walutowości i nominalizmu. Zasada walutowości do 23 stycznia 2009 r. sprowadzała się do założenia, że świadczenia pieniężne w RP powinny być realizowane w pieniądzu polskim.…

Czytaj dalej Zasada walutowości i nominalizmu

Dziedziczenie środków na rachunkach bankowych

Przepisy prawa bankowego regulują tę kwestię. Nie ma znaczenia, czy mamy ustanowione dla innych osób pełnomocnictwo w kwestii dotyczących indywidualnych rachunków bankowych, gdzie mamy do czynienia z jedną osobą uprawnioną. Ta…

Czytaj dalej Dziedziczenie środków na rachunkach bankowych

Konstytutywne wpisy w księdze wieczystej cz. I

W naszym prawie przeważająca część wpisów ma charakter deklaratoryjny. To oznacza, że wpisy w księgach wieczystych jedynie odzwierciedlają rzeczywisty stan prawny nieruchomości. Nie mają one stąd charakteru prawotwórczego. Wpis prawa…

Czytaj dalej Konstytutywne wpisy w księdze wieczystej cz. I

Pojęcie miejsca zamieszkania, konsumenta i ochrony dóbr osobistych na gruncie prawa cywilnego

Miejsce zamieszkania Miejsca zamieszkania nie można na gruncie prawa cywilnego utożsamiać z miejscem zameldowania. To miejsce, gdzie osoba faktycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu. Wpływ tego miejsca zamieszkania na inne kwestie…

Czytaj dalej Pojęcie miejsca zamieszkania, konsumenta i ochrony dóbr osobistych na gruncie prawa cywilnego

Nadanie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika cz. III

Kolejny przepis, który także dotyczy możliwości prowadzenia egzekucji przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim to art. 7871 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC): Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim…

Czytaj dalej Nadanie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika cz. III

Kryterium kontroli działania administracji publicznej wykonywanej przez sąd administracyjny

Kryterium kontroli działania administracji publicznej wykonywanej przez sąd administracyjny: (sądy nie administrują, sądy wyłącznie realizują kontrolę tego, co wykonała już administracja publiczna) 1. Kontrola administracji publicznej sprawowana jest pod względem zgodności…

Czytaj dalej Kryterium kontroli działania administracji publicznej wykonywanej przez sąd administracyjny

Historia regulacji prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami 1989 – 2009

4) od 1.02.1989 r. obowiązywać zaczęła kolejna nowelizacja kodeksu cywilnego (kc) – w jej ramach zmieniono brzmienie ówczesnego art. 128 kc, który wcześniej mówił, że własność państwowa przysługuje Państwu, a jednostki państwowe…

Czytaj dalej Historia regulacji prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami 1989 – 2009