Wpis spółki jawnej do Krajowego Rejestru Sądowego

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Jeżeli umowa spółki jawnej została już podpisana, spółka została zawiązana, to należy ją zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Nie ma ustawowo określonego terminu na zgłoszenie spółki do rejestru. A zatem jeżeli KSH tego nie określa, to znajdą zastosowanie przepisy ustawy o KRS – art. 22. Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Po złożeniu wniosku o wpis do KRS następuje badanie formalne czy wszelkie wymagane przepisami prawa dokumenty zostały złożone, może to również być materialne, choć głównie ono tu ogranicza się do ewentualnych numerów PESEL, REGON, KRS, jeżeli wspólnikiem jest osoba prawna czy jednostka organizacyjna.  W pozostałym zakresie badanie będzie następowało tylko wówczas, jeżeli są jakieś wątpliwości.
Spółka jawna powstaje z momentem wpisu do KRS, natomiast istnieje dodatkowo uregulowana odpowiedzialność za zobowiązania powstałe przed wpisem do rejestru. Za zobowiązania, które istniały od momentu powstania, zawiązania spółki do momentu wpisu do KRS , zgodnie z  art. 251  §2 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) odpowiadają osoby, które działały w imieniu spółki.
Powstaje pytanie  – co to jest za stosunek prawny, który istnieje pomiędzy zawiązaniem spółki, a wpisem do rejestru ? Niewątpliwie powstaje stosunek obligacyjny na podstawie zawarcia umowy spółki i on istnieje do momentu konstytutywnego wpisu spółki do rejestru, kiedy powstanie spółka jawna. Istnieją dość duże rozbieżności w doktrynie, jeżeli chodzi o to jaki jest ten twór.
Uwaga praktyczna –  o ile w spółce jawnej czy partnerskiej, komandytowej nie ma to aż takiego dużego znaczenia, bo jest termin 7 dni na zgłoszenie tego do rejestru, więc tutaj w rzadkich przypadkach jakieś tam zobowiązania będą zaciągane, które trzeba później dochodzić specjalnie, natomiast ta sama zasada odnosi się do spółki komandytowo – akcyjnej, dla której okres tworzenia to jest od momentu sporządzenia statutu do momentu wpisu do KRS wynosi 6 miesięcy. Czynności są bardziej rozbudowane, ponieważ stosuje się odpowiednio przepisy o spółce akcyjnej, więc tam ten charakter tego podmiotu, ta odpowiedzialność przede wszystkim nabiera znaczenia. Tu dominujące stanowisko jest takie, że jest to stosunek obligacyjny, który nie jest uregulowany w KSH, bo mamy określone tylko zasady odpowiedzialności za zobowiązania.
Skoro jest to stosunek obligacyjny, to poprzez art. 2 KSH, który umożliwia nam sięganie do Kodeksu Cywilnego (KC),  będziemy stosowali przepisy zobowiązań dotyczące wszystkich zobowiązań KC – jak część ogólna, ale stanowisko dominujące, jest takie, że można stosować odpowiednio przepisy o spółce cywilnej. Oczywiście  – żeby nie było wątpliwości – nie jest to spółka cywilna, bo ona ma odmiennie uregulowaną zasadę odpowiedzialności. W spółce cywilnej wszyscy wspólnicy zawsze odpowiadają całym swoim majątkiem, w spółce jawnej, tylko osoby które działały. A więc na pewno to spółka cywilna nie jest, ale że jest to twór bliski temu stosunkowi obligacyjnemu, bo ma na celu niewątpliwie utworzenie spółki jawnej i jakiś cel gospodarczy jest, a zatem przepisy dotyczące spółki cywilnej można odpowiednio stosować.

Są także różne inne teorie, że jest to kategoria sui generis. Niewątpliwie nie jest to również spółka w organizacji, która posiada podmiotowość prawną, tutaj żadnej podmiotowości prawnej taki twór nie posiada.

More to explorer