Legitymacja w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa, obalenie dominiemania ojcostwa

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Legitymacja o zaprzeczenie matki dziecka

Uregulowane w art. 69 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO):
§ 1. Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka.
§ 2. Matka powinna wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje – przeciwko dziecku.
§ 3. Obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko przez wykazanie niepodobieństwa, żeby mąż mógł być ojcem dziecka.

Jeżeli matka jest ubezwłasnowolniona częściowo, to występuje za matkę kurator. Jeżeli matka jest ubezwłasnowolniona całkowicie, to za matkę występuje opiekun, który musi uzyskać zgodę sądu. Jeżeli matka uchybiła terminowi, to ma możliwość zwrócenia się do prokuratora, który nie jest ograniczony terminami. Matka pozywa męża i dziecko (męża domniemanego).
Legitymacja o zaprzeczenie dziecka.

Uregulowane w art. 70 KRO:
§ 1. Dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, nie później jednak jak w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności.
§ 2. Dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko mężowi swojej matki i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko jej mężowi. Jeżeli mąż matki nie żyje, powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.
§ 3. Obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko przez wykazanie niepodobieństwa, żeby mąż matki mógł być ojcem dziecka.

Dziecko wytacza powództwo przeciwko mężowi matki i matce, a jeżeli matka nie żyje przeciwko jej mężowi, natomiast jeżeli mąż nie żyje, to przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

Obalenie domniemania ojcostwa

Może nastąpić tylko przez wykazanie niepodobieństwa, żeby mąż był ojcem dziecka.

Mamy tutaj dwa sposoby:

1. Uregulowany w art. 67 KRO:
Jeżeli dziecko urodziło się po upływie sto osiemdziesiątego dnia od zawarcia małżeństwa, a przed upływem trzechsetnego dnia od jego ustania lub unieważnienia, obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko przez wykazanie niepodobieństwa, żeby mąż mógł być ojcem dziecka.

Sąd rozstrzygając sprawę musi być przekonany, że nie ma wątpliwości, aby mąż był ojcem dziecka.

2. Uregulowany w art. 68 KRO:
§ 1. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem sto osiemdziesiątego dnia od zawarcia małżeństwa, do obalenia domniemania ojcostwa wystarcza, jeżeli w procesie o zaprzeczenie ojcostwa mąż złoży oświadczenie, że nie jest ojcem dziecka.
§ 2. Jeżeli jednak mąż obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka albo jeżeli zawierając małżeństwo wiedział, że żona jest w ciąży, obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy zachodzi niepodobieństwo, żeby mąż mógł być ojcem dziecka.

Mąż matki składa to oświadczenie, ale strona przeciwna – matka czy dziecko może bronić się przed takimi oświadczeniami składając oświadczenie, że mąż wiedział o ciąży lub obcował w okresie koncepcyjnym z matką dziecka. ( nie dawniej niż w 300-setnym , a nie później niż 181-szym dniu przed urodzeniem dziecka). Mąż wykazuje wówczas niepodobieństwo, aby był ojcem dziecka.

Środki dowodowe, że mąż matki nie jest ojcem dziecka:
– badania DNA

– przesłuchanie stron, świadków

– dowody z dokumentów (wyciągi telefoniczne, smsy)

– badania biologiczne.

More to explorer