Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mimo iż większość Polaków objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, może się zdarzyć, że z jakiegoś powodu, określone ubezpieczenie nam nie przysługuje. W takiej sytuacji warto ubiegać się o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Jakie okoliczności są zasadne do takich działań.?

Art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004.210.2135), stanowi, iż: Obowiązkowi podlegają m. in. pracownicy w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy), osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub osoby współpracujące ze wskazanymi osobami (art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy) i in.

Wskazany przepis nie obejmuje zatem swoim zakresem osób wykonujących pracę na podstawie umowy o dzieło, dlatego zasadne jest, aby takie osoby ubiegały się o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Organem, z którym zawiera się umowę o takim ubezpieczeniu jest Narodowy Fundusz Zdrowia, na mocy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).

  • W celu zawarcia takiej umowy, należy odwiedzić określoną siedzibę NFZ, zabierając ze sobą dowód tożsamości, a także dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia, jak np. zaświadczenie z ostatniego miejsca pracy, potwierdzenie dowodu wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne albo zaświadczenie z urzędu pracy.
  • Kolejnym krokiem jest wypełnienie wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Powyższą umowę zawiera się na czas nieokreślony.
  • Na podstawie art. 68 ust. 4 ustawy: wysokość składki uiszczanej przez ubezpieczonego stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu.
  • Gdy już dopełnimy wszelkich formalności w NFZ, musimy udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia, wypełniając formularz ZUS ZZA (Zgłoszenie ubezpieczenia zdrowotnego).
  • Ponadto może zaistnieć konieczność wypełnienia określonych druków: ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA, gdyż stanowią one integralną część umowy.
  • Dowód ubezpieczenia stanowi umowa wraz z drukiem zgłoszenia do ZUSdowodem opłacenia składki za ostatni miesiąc.
  • Składkę należy uiścić na konto ZUS w terminie  do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku nie dokonywania powyższych opłat, umowa automatycznie wygasa.

More to explorer