Skutki uznania za niegodnego dziedziczenia i ustanowienie cudzoziemca spadkobiercą

Szczególne ograniczenie !!!! ORAZ WYJĄTEK OD OGÓLNEJ ZASADY w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest taka dziwna konstrukcja, polegająca na tym,że jeżeli spadkobiercą testamentowym jest cudzoziemiec, który nie należy…

Czytaj dalej Skutki uznania za niegodnego dziedziczenia i ustanowienie cudzoziemca spadkobiercą

Jurysdykcja fakultatywna

W zakresie prawa prywatnego międzynarodowego normy kolizyjne wskazują zazwyczaj tylko jeden łącznik, winny zazwyczaj posiłkowo ? natomiast normy jurysdykcyjne dla danej sprawy świadczące o kompetencji sądu danego Państwa podają kilka…

Czytaj dalej Jurysdykcja fakultatywna

Dziedziczenie udziałów w spółce cywilnej

W chwili śmierci wspólnika spółki cywilnej wygasa stosunek prawny łączący go z pozostałymi wspólnikami, zaś jego spadkobiercom przysługuje roszczenie o zwrot rzeczy, które wniósł do używania oraz o wypłatę wartości…

Czytaj dalej Dziedziczenie udziałów w spółce cywilnej

Wyrok zaoczny

Wyrok zaoczny wydawany jest przez sąd w przypadku gdy pozwany (oskarżony) nie stawił się na rozprawę. Jednakże nie każdy wyrok wydany przy nieobecności oskarżonego jest wyrokiem zaocznym. Jeśli pozwany pomimo…

Czytaj dalej Wyrok zaoczny

Kolejność zaspokajania wierzycieli

Następstwem sprzedaży nieruchomości dłużnika na licytacji, którą przeprowadził komornik i wpłacenia przez osobę nabywającą ceny nabycia (ustalonej na licytacji) jest sporządzenie przez organ egzekucyjny planu podziału środków uzyskanych w wyniku…

Czytaj dalej Kolejność zaspokajania wierzycieli