Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 1 stycznia 2012r. obowiązuje ustawa  z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897) . Reguluje ona sposób gospodarowania odpadami komunalnymi. Gminy mają jednak 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu.
Wprowadzone zmiany oznaczają, że teraz na gminie będzie ciążył obowiązek odpowiedzialności za odpady i ustalania stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i gospodarowanie odpadów. Nowelizacja ta nie zwalnia jeszcze w chwili obecnej mieszkańców z obowiązku posiadania umowy za odbieranie odpadów i dowodów opłat za te usługi. Stanie się tak, gdy gmina przejmie obowiązki właścicieli nieruchomości w tym zakresie.
Wprowadzenie tych zmian ma na celu usprawnienie systemu gospodarki odpadami  komunalnymi, a także wyeliminowanie dzikich wysypisk śmieci. Do zadań gminy w związku z wprowadzanymi zmianami należeć będzie:

  • wyznaczenie stawki opłaty za wywóz odpadów. Będzie ona zależała od liczby mieszkańców, od powierzchnie nieruchomości lub od ilości zużytej wody lub będzie stawką ryczałtową. Gmina będzie zobowiązana do wybrania jednego z powyższych wskaźników. Stawka opłaty w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne będzie zależna od ilości zebranych odpadów, wyrażonej w pojemnikach o określonej pojemności . Co ważne opłata za odpady posegregowane będzie niższa, co ma na celu propagowanie zachowań pro-ekologicznych.
  • wybór przedsiębiorcy, który będzie odbierał odpady zmieszane, jak i posegregowane,
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego,
  • stworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów, w tym papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. W punktach takich każdy z mieszkańców będzie mógł oddać zebrane odpady.

      Wybór przedsiębiorcy odbierającego odpady będzie odbywał się w drodze przetargu. Oznacza to, że wynagrodzenie za wywóz odpadów będzie wypłacać bezpośrednio gmina, choć obciążenie finansowe za wywóz odpadów dalej będzie spoczywać na mieszkańcach. W zamian za opłatę gmina odbierze i zapewni zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Plan wdrażania reformy odbędzie się w czterech etapach. Realizacja pierwszego z nich nastąpiła z dniem 1 stycznia 2012 r. Od dnia tego  gminach zaczyna działać rejestr działalności regulowanej, i w związku z tym  gmina nie wydaje już zezwoleń na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości.
Natomiast już od dnia  1 lipca 2013 r. właściciel nieruchomości będzie obowiązany korzystać wyłącznie z nowego systemu gospodarowania odpadami.

More to explorer