Nowy podatek dzisiaj wszedł w życie

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W dniu 18 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. 2012, poz. 362). Przepisy ustawy wprowadzają opodatkowanie wydobycia miedzi i srebra. W myśl ustawy stawki podatkowe będą ustalane odrębnie dla jednej tony wydobytej miedzi oraz dla jednego kilograma srebra, a podstawą ich ustalania będzie cena miedzi i srebra, wynikająca z cen tych surowców na rynkach światowych oraz kurs złotego do dolara. Zwolniona z podatku będzie część urobku rudy miedzi (do 1 tony miesięcznie) przeznaczona na cele badawcze. Nie później niż w ciągu 2 lat od wejścia w życie ustawy rząd będzie zobowiązany do dokonania analizy wpływu tej regulacji na sektor wydobywczy oraz finansów publicznych i przedłożenia Sejmowi stosownej informacji. Celem ustawy jest zbliżenie polskich regulacji do standardów światowych, obowiązujących w państwach bogatych w kopaliny. Wprowadzany podatek w całości stanowić ma dochód budżetu państwa.

Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje wydobycie dwóch rodzajów kopalin, tj. miedzi i srebra, przy czym opodatkowaniu podlegać będzie wydobyty metal, a nie rudy metalu. Podstawą opodatkowania jest ilość miedzi oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie. W przypadku, gdy podatnik nie produkuje koncentratu z wydobytego urobku rudy miedzi, podstawę opodatkowania podatkiem stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w urobku rudy miedzi.
Obowiązek podatkowy co do zasady powstaje w dniu wyprodukowania koncentratu z wydobytego przez podatnika urobku rudy miedzi. Stawki podatku od kopalin mają charakter kwotowy i ustalane są odrębnie dla jednej tony wydobytej miedzi oraz jednego kilograma wydobytego srebra. Sposób ustalania stawek uzależniony jest od średniej ceny surowca. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, dokonujące w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wydobycia miedzi oraz srebra.

Organami podatkowymi właściwymi w zakresie podatku od niektórych kopalin są naczelnik urzędu celnego oraz dyrektor izby celnej, wyznaczeni przez ministra finansów. Zobowiązanie podatkowe w podatku od kopalin powstaje z mocy samego prawa, zaś podatnik zobowiązany jest bez wezwania obliczać i wpłacać podatek na rachunek właściwej izby celnej za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

More to explorer