Delegatury Ministra Skarbu Państwa zlikwidowane

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Również 30 kwietnia 2012 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 16 marca 2012 r. o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa (Dz.U. 2012, poz. 459). Zadania tych delegatur przejmuje minister Skarbu Państwa i wojewodowie. Przedstawiciele administracji rządowej w terenie otrzymali uprawnienia związane z gospodarowaniem mieniem, postępowaniami upadłościowymi czy spadkowymi w określonym w ustawie zakresie dotyczącym Skarbu Państwa.

Zmieniły się obowiązki sprawozdawcze podmiotów gospodarujących powierzonym im mieniem Skarbu Państwa, gdyż zamiast obowiązkowego składania informacji ustawa przewiduje, że sprawozdania takie mają być składane na żądanie ministra Skarbu Państwa, który określa ich zakres, formę i termin złożenia. Z dniem wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego z rejestru jego mienie będzie przejmował wojewoda. Natomiast w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych zmienił się nieznacznie przepis odnośnie Funduszu Skarbu Państwa, na którego rachunku gromadzi się środki uzyskane przez wojewodę m.in. przy likwidacji przedsiębiorstw państwowych czy gospodarowania mieniem publicznym.

12 maja 2012 r. wchodzi w życie jeden przepis ustawy o protokolarnym przekazaniu dokumentów przez dyrektorów delegatur ministra Skarbu Państwa dotyczących gospodarowania terenowym mieniem publicznym.

More to explorer