Zmiany w prawie ochrony środowiska

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

1 maja 2012 r. weszły w życie dwa przepisy (dodanie art. 96a i art. 315a-315c) zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 460), a także art. 2 ust. 2 pkt 1a ustawy o odpadach poprzez ustawę z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. 2008, Nr 138, poz. 865 z późn. zmianami).

Zmiana pierwszej ustawy Prawo ochrony środowiska wchodzą w życie 28 maja 2012 r., jednakże już teraz wszedł art. 96a o nadzorze wojewody przy pomocy WIOŚ m.in. w zakresie terminowego uchwalania programów ochrony powietrza, a także rozdział 4 w tytule V w dziale III zatytułowany: Kary pieniężne za uchybienia w zakresie przygotowania i realizacji programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (art. 315a-315c). Kary pieniężne wyniosą od 10.000 zł do 500.000 zł.

W zakresie ustawy o odpadach wszedł w życie z dniem 1 maja 2012 r. przepis stanowiący, że ustawy o odpadach nie stosuje się do mas ziemnych lub skalnych przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż, jeżeli koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż, udzielona na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego określają warunki i sposób ich zagospodarowania.

More to explorer