Etapy rozwoju Unii Europejskiej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

1951 r. (wszedł w życie w 1952 r.) – Traktat Paryski o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali (EWWiS) podpisany na lat 50. Wygasł w 2002 r. Zakładała je ta baza państw, które tworzyły później następne traktaty.

Traktat, Konwencja to umowa międzynarodowa, która ze względu na treść w Polsce ma rangę umowy międzynarodowej ratyfikowanej.

1957 r. – Dwa Traktaty Rzymskie – to było Europejska Wspólnota Gospodarcza i EUROATOM.
To są traktaty założycielskie dzisiejszej UE. EWWiS już nie istnieje, EWG zmieniła nazwę na Wspólnotę Europejską, a ta wchłonęła się w Unię Europejską 1 grudnia 2009 r. EUROATOM nadal istnieje, choć on zawsze miał znaczenie marginalne. To jest taka osobna wspólnota w ramach UE. Traktaty Rzymskie ujednolicały instytucjonalnie Wspólnotę. Powstał wtedy Trybunał, również Zgromadzenie Parlamentarne, zwane obecnie Parlamentem. Każda wspólnota miała osobny zamysł, co jeszcze widać w najstarszych orzeczeniach (orzeczenia o bezpośrednim stosowaniu jeszcze z lat 60-ych XX w.).

W 1965 r. podpisano Traktat Fuzyjny, który ujednolicił te wszystkie instytucje i nadał im brzmienie podobne do dzisiejszych.

1986 r. – Jednolity Akt Europejski – formalne ustanowienie wspólnego rynku. Od tego momentu wszystko przyspieszyło. W preambule tego aktu przepowiadano UE.

W Traktatach preambuła nie jest taka istotna, podobnie jak w prawie krajowym. Natomiast bardzo ważne jest w dyrektywach, które mają charakter ramowy. Czasami ta preambuła jest tam dłuższa niż część artykułowa i ważniejsza.

1992 r. – Traktat z Maastricht – EWG zmienia się na Wspólnotę Europejską. Utworzono Unię Europejską w trzech filarach. Wspólnota stała się I filarem i doszły jeszcze dwa – polityka zagraniczna i bezpieczeństwo oraz współpraca policyjna i sądowa. Od wejścia w życie tego traktatu – 1 listopada 1993 r. – możemy używać terminu unijny. W tym traktacie ustanowiono unię gospodarczo- walutową.

1997 r. – Traktat z Amsterdamu, który wszedł w życie w 1999 r. Tak długi odstęp między podpisaniem a wejściem w życie uzasadniony był coraz większym oporem politycznym i społecznym przed pełną integracją

2001 r. – Traktat z Nicei, który wszedł w życie w 2003 r.. Hasło „Nicea albo śmierć” dotyczyło sposobu głosowania. Dzięki postawie Polski ten system zachowano do 2014 r. pomimo innych zmian. Potem ma funkcjonować system podwójnej większości.

2004 r.- projekt Konstytucji dla Europy. De facto nie była to żadna konstytucja tylko projekt ujednolicenia Unii, bo Traktat o EWWiS już nie obowiązywał. Traktat o Wspólnocie Europejskiej był traktatem ramowym na zasadzie prawa ogólnego („lex generali”). Pozostałe akty to było prawo szczególne („lex specialis”) o charakterze uzupełniającym albo zmieniającym. Traktat Konstytucji dla Europy miał za zadanie przebudować istniejące regulacje, nie był to akt o randze wyższego rzędu analogicznie do konstytucji krajowych. Tam były pewne regulacje, które na skutek tego, że akt ten nie został podpisany, zostały przemycone do Traktatu Lizbońskiego. Ponadto w tej  Konstytucji znalazł się pomysł o likwidacji trzech filarów, usystematyzowania źródeł prawa, kwestie proceduralne. Było tam kilka takich politycznych kwestii sugerujących, że Unia staje się powoli państwem – wspólny hymn, wspólne godło. W art. I.6 Konstytucji dla Europy znalazł się także zapis o zasadzie pierwszeństwa, która do tej pory nie została nigdzie wyraźnie spisana. To było rozciągnięcie niepisanej zasady pierwszeństwa w prawie wspólnotowym na skodyfikowaną zasadę pierwszeństwa w całej UE. Hymn oraz godło Unia ma – ale nie jest to nigdzie spisane. Traktat Lizboński jest w dużej mierze reinkarnacją tego Traktatu Konstytucja dla Europy. Sam tekst Traktatu Lizbońskiego powstawał już wówczas, gdy było przesądzone, że pomysł Konstytucji padnie. Tekst Traktatu Lizbońskiego datuje się na 13 grudnia 2007 r., a wszedł w życie 01 grudnia 2009 r.

More to explorer