Zmiany w zasadach i wysokości punktów karnych dla kierowców

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Także 9 czerwca 2012 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. 2012, poz. 488). Wprowadza ono nowe zasady karania punktami, wprowadza karanie punktami za niektóre wykroczenia, a także zmienia wysokość tych punktów. Rozporządzenie określa między innymi sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego, warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, tryb występowania z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, warunki i tryb występowania z wnioskiem o cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi oraz podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji.
Do ewidencji mają być wpisywani tylko ci kierowcy, którzy popełnili naruszenie w ruchu drogowym kierując pojazdem silnikowym lub motorowerem. Tym samym wyłączono z ewidencjonowania rowerzystów posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi. Wpisowi do ewidencji nie podlegają także kierowcy niebędący obywatelami polskimi, nieposiadający karty pobytu.
Doprecyzowano i wyjaśniono przypadki, w których dochodzi do popełnienia kilku wykroczeń w ruchu drogowym jednym czynem, tym samym teraz nie powinno budzić to wątpliwości.

Nowy taryfikator punktów karnych jest załącznikiem do powyższego rozporządzenia – wprowadzono w nim nakładanie punktów za niektóre wykroczenia dotychczas niekarane punktami oraz podwyższono wysokości punktów za niektóre wykroczenia i tak np. za rozmawianie przez telefon komórkowy podczas jazdy otrzyma się 5 pkt (dotychczas 0), za stawanie na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych – 5 pkt (dotychczas 0), podwyższono punkty za przewożenie dziecka bez fotelika 6 pkt (dotychczas 3 pkt).

More to explorer