Pojedyncze przepisy wchodzące w życie 1 lipca 2012 r.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 1 lipca 2012 r. obowiązuje art. 63 pkt 13 ustawy refundacyjnej (Dz.U.2011, Nr 122, poz. 696 z późn. zmianami) uchylający art. 34 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowiący o tym, że zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Innym przepisem wchodzącym w życie jest art. 38 i art. 39 pkt 2 i 3 ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. 2011, Nr 94, poz. 551 z późn. zmianami) wprowadzający zmiany w ustawach Prawo budowlane i prawo energetyczne. W ustawie prawo budowlane wprowadzono pojęcia odnawialnego źródła energii oraz ciepła użytkowego w kogeneracji, a także że projekt budowlany może zawierać dokument potwierdzający odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją ciepła (zakładu ciepłowniczego). W prawie energetycznym natomiast dodano art. 7b mówiący o obowiązku podmiotu posiadającego tytuł prawny do korzystania z obiektu, który nie jest przyłączony do sieci ciepłowniczej lub wyposażony w indywidualne źródło ciepła.

Wartym uwagi przepisem wchodzącym 1 lipca 2012 r. jest też art. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012, poz. 243) zmieniający ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych poprzez uchylenie zapisów, że ta ustawa reguluje organizację rynku skrobi i uregulowania w zakresie ziemniaka skrobiowego.

Wreszcie weszła w życie 1 lipca 2012 r. zmiana rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. 2012, poz. 499) w zakresie tego, że Monitor Sądowy i Gospodarczy jest udostępniany do wglądu na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

More to explorer