Nowe zasady obrotu z zagranicą towarami

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

7 lipca 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012, poz. 707). Dostosowuje ona polskie prawo do przepisów unijnych.
Zmiana wprowadza rozwiązania, które usuwają rozbieżności istniejące między przepisami ustawy a regulacjami unijnymi, wdrażają nowe postanowienia unijnych aktów prawnych i zapewniają skuteczne ich funkcjonowanie, a także doskonalą krajowe rozwiązania dotyczące kontroli obrotu z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym (uzbrojenie i towary podwójnego zastosowania). Zmiana dostosowuje polskie przepisy do wymogów rozporządzenia Rady UE nr 428/2009, które reguluje zasady obrotu towarami podwójnego zastosowania. Nowe prawo umożliwi m.in. wydawanie zezwoleń na transfery wewnątrzunijne tych produktów oraz uporządkuje terminologię stosowaną w ustawie.

Kolejne zmiany dostosowują krajowe regulacje do dyrektywy 2009/43/WE. Do ustawy wprowadzono pojęcie transferu wewnątrzunijnego, który będzie dotyczył także uzbrojenia, a nie jak obecnie tylko produktów podwójnego zastosowania. Nowe przepisy pozwolą ponadto na wydawanie zezwoleń generalnych i globalnych na obrót uzbrojeniem z krajami członkowskimi UE. Będą też podstawą do uzyskania świadectwa wiarygodności odbiorcy uzbrojenia, mającego siedzibę w Polsce. Dokument wyda szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Trzecia grupa przepisów implementuje ustalenia zawarte we Wspólnym Stanowisku Rady 2008/944/WPZiB, które określa unijne zasady kontroli wywozu technologii i sprzętu wojskowego. Zmiany w prawie pozwolą na stosowanie określonych w tym dokumencie kryteriów, które państwa członkowskie są zobowiązane uwzględniać przy wydawaniu zezwoleń na wywóz uzbrojenia.

Ustawa wprowadziła także kosmetyczne zmiany do 3 innych ustaw m.in. do ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl)

More to explorer