Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym chorób zawodowych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

1 sierpnia 2012 r. zaczęła obowiązywać zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych z dnia 8 maja 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 662), w którym m.in. rozszerzono katalog instytucji, którym należy zgłosić podejrzenie choroby zawodowej.

Od teraz przez „właściwego powiatowego inspektora sanitarnego” rozumie się właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, właściwego państwowego granicznego inspektora sanitarnego, właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, właściwego państwowego inspektora sanitarnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), właściwego komendanta wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej albo właściwego inspektora wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej.

Właściwy państwowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, wszczyna postępowanie, a w szczególności kieruje pracownika lub byłego pracownika, którego dotyczy podejrzenie, na badanie w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania, do jednostki orzeczniczej I stopnia.
Orzeczenie lekarskie przesyła się właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, zainteresowanemu pracownikowi lub byłemu pracownikowi oraz lekarzowi kierującemu na badania, a w przypadku gdy orzeczenie lekarskie zostało wydane przez lekarza zatrudnionego w jednostce orzeczniczej II stopnia – również jednostce orzeczniczej I stopnia.
Ponadto jeżeli właściwy państwowy inspektor sanitarny przed wydaniem decyzji uzna, że materiał dowodowy jest niewystarczający do wydania decyzji, może żądać od lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie, dodatkowego uzasadnienia tego orzeczenia, wystąpić do jednostki orzeczniczej II stopnia o dodatkową konsultację lub podjąć inne czynności niezbędne do uzupełnienia tego materiału.

Pozostając dalej w szerokiej tematyce regulacji prawnych ochrony zdrowia, to od 27 lipca 2012 r. zmieniło się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego z dnia 5 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 804) w kwestii takiej, że teraz jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wynosi 650 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

More to explorer