Składanie fałszywych zeznań

Przestępstwo składania fałszywych zeznań, zwane również krzywoprzysięstwem, którego znamiona opisuje art 233 k. k. ma na celu ochronę prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz wiarygodność ustaleń dokonanych w postępowaniach przewidzianych na…

Czytaj dalej Składanie fałszywych zeznań

Pomocnictwo do przestępstwa

Pomocnictwo jest formą popełnienia przestępstwa (tzw. formą zjawiskową) regulowaną w art 18§3 kodeksu karnego, zaliczaną obok podżegania do form niesprawczych, czyli nie polegających na realizacji znamion typu czynu zabronionego, ale…

Czytaj dalej Pomocnictwo do przestępstwa

Odroczenie wykonania kary

Odroczenie wykonania kary jest instytucją regulowaną przez kodeks karny wykonawczy (art. 150 i nast.) odnoszącą się do kary pozbawienia wolności. Sąd może postanowić o odroczeniu kary, gdy skazany jeszcze nie…

Czytaj dalej Odroczenie wykonania kary

Zatrzymanie obywatelskie

Polska procedura karna przewiduje możliwość ujęcia na gorącym uczynku sprawcy popełnionego przestępstwa przez każdego obywatela. Uprawnienie takie nakłada art. 243 KPK. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa…

Czytaj dalej Zatrzymanie obywatelskie

Gwarancja bankowa

  • Post author:
  • Post category:Inne

Przepisy regulujące gwarancję bankową znajdują się w rozdziale 6 ustawy prawo bankowe. Według art. 81 Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych…

Czytaj dalej Gwarancja bankowa

Przestępstwo seksualne z art. 197 k.k.

Art. 197 k.k. ustanawia odpowiedzialność karną za jedno z najważniejszych przestępstw, godzących w wolność seksualna człowieka, penalizując różne odmiany zgwałcenia. Dokonać tego przestępstwa, może każdy (przestępstwo powszechne), niezależnie od płci,…

Czytaj dalej Przestępstwo seksualne z art. 197 k.k.

Kary za ukrywanie dochodów

Podstawowa formą sankcjonowania ukrywania dochodów w celu uniknięcia ich opodatkowania jest tzw. podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł uregulowany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych- PIT (art 30…

Czytaj dalej Kary za ukrywanie dochodów

Obraza Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Kodeks karny statuuje odpowiedzialność karną za występek znieważenie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (art. 135 § 2 k.k.) w celu ochrony godności, czci i dobrego imienia jednego z najważniejszych organów państwowych, który…

Czytaj dalej Obraza Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Propagowanie komunizmu

Ustawodawca przewidując odpowiedzialność karną za propagowanie komunizmu, rozwija regulację art. 20 ust 2 Międzynarodowego Paktu Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Popieranie w jakikolwiek sposób nienawiści narodowej, rasowej lub religijnej, stanowiące…

Czytaj dalej Propagowanie komunizmu

Numer NIP i jego uregulowanie prawne

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które…

Czytaj dalej Numer NIP i jego uregulowanie prawne