Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich utworzona

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Także 27 października 2012 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz.U. 2012, poz. 1068). Na mocy ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich przy ministrze transportu, budownictwa i gospodarki morskiej utworzony zostaje organ stały i niezależny od podmiotów, które mogą być stronami w postępowaniu dotyczącym wypadku na morzu.

Powstanie komisji stanowi realizację założeń Kodeksu międzynarodowych standardów i zalecanych praktyk postępowania w sprawach badania wypadków lub incydentów morskich, przyjętego przez Międzynarodową Organizację Morską. Ustawa umożliwia także prawidłowe wdrożenie unijnej dyrektywy wprowadzającej wytyczne dotyczące dochodzeń technicznych i wymiany doświadczeń po zaistnieniu wypadków morskich.

Ustawa określa organizację i działanie Państwowej Komisji Badania Wypadów Morskich, zasady badania wypadków oraz incydentów morskich przez komisję, sporządzania raportów oraz wydawania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa morskiego. W skład komisji wchodzi 5 członków, w tym przewodniczący, jego zastępca i sekretarz, wyznaczani na 5 lat przez ministra transportu spośród osób spełniających wymagania określone w ustawie. W pracach komisji mogą uczestniczyć eksperci, a w prowadzonym przez nią badaniu przedstawiciele innych państw.

Ustawa wchodzi w życie powyższego dnia z wyjątkiem części przepisów, które zaczną obowiązywać 27 września 2013 r. Chodzi m.in. o wprowadzone ustawą zmiany w ustawie o bezpieczeństwie morskim dotyczące wymaganych kwalifikacji pilotów morskich oraz prowadzenia audytów przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w ramach nadzoru nad szkoleniem tych pilotów.

Ustawa wprowadza zmiany do innych ustaw „morskich” m.in. do Kodeksu Morskiego (obowiązek zawiadomienia przez kapitana o wypadku morskim Państwową Komisję) oraz do ustawy o izbach morskich.

Źródło: www.sejm.gov.pl

More to explorer