Nowy regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 1 listopada 2012 r. obowiązuje nowy Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości (Dz.UrzUEL.2012.265.1), który reguluje całą procedurę postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE (dawny ETS). Nowy regulamin ma służyć dostosowaniu struktury i treści Regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE do ewolucji jego właściwości, uproszczeniu niektórych procedur oraz ograniczeniu długości toczących się przed nim postępowań.

Pomimo licznych zmian wprowadzonych na przestrzeni lat do Regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości struktura regulaminu ustalona w jego pierwotnej wersji z dnia 4 marca 1953 r. nie została od tego czasu zasadniczo zmieniona. Poprzedni Regulamin postępowania z dnia 19 czerwca 1991 r. nadal odzwierciedlał początkową przewagę skarg bezpośrednich, podczas gdy w rzeczywistości większość tych skarg podlegała aktualnie właściwości Sądu, a odesłania prejudycjalne skierowane do Trybunału przez sądy państw członkowskich stanowią pod względem ilościowym pierwszą kategorię spraw przez niego rozpoznawanych. Zatem ten regulamin tak naprawdę miał prawie 60 lat !!

Równocześnie nowy Regulamin dokonuje bardziej czytelnego rozróżnienia między przepisami znajdującymi zastosowanie do wszystkich rodzajów skarg i przepisami właściwymi poszczególnym ich rodzajom, zawartymi w odrębnych tytułach, zbierając we wstępnym tytule przepisy proceduralne wspólne dla wszystkich spraw wnoszonych do Trybunału. Kolejne zmiany mają związek z wprowadzeniem w życie niektórych procedur, takich jak szczególna procedura kontroli orzeczeń Sądu, która okazała się być nadmiernie złożona. Uproszczeniu procedur służyć ma również złagodzenie wymogów proceduralnych odnoszących się do rozpatrywania wniosków o wydanie opinii, ujednolicenie ich z wymogami mającymi zastosowanie do innych spraw i przewidzenie w konsekwencji udziału jednego rzecznika generalnego w rozpatrywaniu takiego wniosku. W trosce o polepszenie zrozumiałości aktu zebrano także w jednym tytule wszystkie postępowania szczególne, obecnie rozproszone w wielu różnych tytułach i rozdziałach Regulaminu postępowania.

Trybunał dokonał również zmian mających na celu ograniczenie długości toczących się przed nim postępowań, w szczególności poprzez rozszerzenie katalogu przypadków, w których może on orzekać w drodze postanowienia z uzasadnieniem, poprzez uproszczenie zasad dotyczących interwencji państw członkowskich i instytucji, o których mowa w art. 40 akapity pierwszy i trzeci Statutu Trybunału oraz poprzez wprowadzenie możliwości orzekania przez Trybunał bez uprzedniego przeprowadzenia rozprawy, jeżeli uzna on, że ogół przedstawionych na piśmie uwag dostatecznie wyjaśnia daną sprawę.

Mając na uwadze polepszenie zrozumiałości stosowanych przez siebie przepisów, w Regulaminie usunięto pewne zdezaktualizowane lub niestosowane przepisy, a także ponumerowano wszystkie akapity w artykułach Regulaminu.

More to explorer