Ustawa kominowa i jej założenia

  • Post author:
  • Post category:Inne

Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwana potocznie ustawą kominową ma na celu ograniczenie wysokości wynagrodzeń członków zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, likwidatorów, kierowników oraz głównym księgowym w…

Czytaj dalej Ustawa kominowa i jej założenia

Dyskryminacja z uwagi na przynależność wyznaniową

  • Post author:
  • Post category:Inne

Dyskryminacją nazywamy traktowanie podmiotów o podobnych lub tych samych cechach w różny sposób na podstawie pozaprawnej pobudki lub motywacji, która w odczuciu społecznym jest traktowana jako naganna. Odmienne traktowanie może…

Czytaj dalej Dyskryminacja z uwagi na przynależność wyznaniową

Odstąpienie do umowy – ustawowe i umowne

Odstąpienie od umowy jest jednostronnym uprawnieniem prawo kształtującym, polegającym na tym, że jednym oświadczeniem woli doprowadza się do wygaśnięcia stosunku prawnego pomiędzy stronami. Pozwala to uniknąć sytuacji w której jedna…

Czytaj dalej Odstąpienie do umowy – ustawowe i umowne

Prawna regulacja amnetsii

  • Post author:
  • Post category:Inne

Amnestia jest generalnym i powszechnym aktem prawnym, mającym na celu złagodzenie lub zupełne darowanie prawomocnie orzeczonej kary za przestępstwa lub wykroczenia. W odróżnieniu od prawa łaski, którym z mocy Konstytucji…

Czytaj dalej Prawna regulacja amnetsii

Porządek publiczny a bezpieczeństwo publiczne

  • Post author:
  • Post category:Inne

Porządek publiczny i bezpieczeństwo publiczne stanowią dwie równorzędnie chronione konstytucyjnie wartości. Ich ochrona wyrażona usankcjonowana w ustawie zasadniczej Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje zapewnienie ludziom, znajdującym się na polskim terytorium bezpieczne warunki…

Czytaj dalej Porządek publiczny a bezpieczeństwo publiczne

Jakie podatki może pobierać inkasent?

Instytucja inkasenta, jako podmiotu obowiązanego do pobrania od podatnika i odprowadzenia podatku we właściwym terminie na konto organu podatkowego ma na celu przyśpieszenie i zwiększenie ściągalności podatków o charakterze lokalnym.…

Czytaj dalej Jakie podatki może pobierać inkasent?

Prezydent RP może już ratyfikować Traktat o przystąpieniu Chorwacji do Unii Europejskiej

2 listopada 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 września 2012 r. o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką…

Czytaj dalej Prezydent RP może już ratyfikować Traktat o przystąpieniu Chorwacji do Unii Europejskiej

Umowy międzynarodowe Polski z Guernsey i Jersey w sprawie wymiany informacji podatkowych już obowiązują

1 listopada 2012 r. weszły w życie dwie umowy międzynarodowe: umowa między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzona w Londynie dnia 6 grudnia 2011…

Czytaj dalej Umowy międzynarodowe Polski z Guernsey i Jersey w sprawie wymiany informacji podatkowych już obowiązują