Nowe zasady sprostowania w prasie

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Również 2 listopada 2012 r. weszła w życie kontrowersyjna nowelizacja ustawy Prawo Prasowe z dnia 14 września 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1136). Nowelizacja zakłada, że jedyną reakcją na publikacje prasowe będzie sprostowanie tj. oświadczenie dotyczące informacji faktycznych. Ustawa skraca do 21 dni (z miesiąca) termin na wystąpienie do redakcji z wnioskiem o sprostowanie, które zgodnie z nowymi przepisami powinno zostać opublikowane taką samą czcionką, co materiał, którego dotyczy.

Celem uchwalonej nowelizacji jest dostosowanie prawa do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z 5 maja 2004 r. i 1 grudnia 2010 r. Istotną zmianą będzie również znaczne przyspieszenie postępowań o opublikowanie sprostowania. Sąd będzie miał na wydanie wyroku w pierwszej instancji, jak i na rozpatrzenie apelacji tylko 30 dni. W ustawie zrezygnowano też z istniejącej obok sprostowania instytucji tzw. odpowiedzi na stwierdzenie zagrażające dobrom osobistym.

Ponadto z Prawa Prasowego został wyeliminowany przepis przewidujący karanie redaktorów naczelnych za uchylanie się od publikacji sprostowań i publikowanie ich niezgodnie z ustawą. Wyłączną drogą dochodzenia roszczeń będą przepisy prawa cywilnego. Nowelizacja zakłada również, że od orzeczeń w sprawach o publikację sprostowań stronom będzie przysługiwać skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

More to explorer